Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Kar­l­sru­he Fes­ti­val osje­ti­la 2024

Saturday, 27 April 2024
Sunday, 28 April 2024

Kar­l­sru­he Fes­ti­val osje­ti­la 2024

U pro­lje­će, Kar­l­sru­he i ove godi­ne poka­zu­je svo­ju šaro­li­ku stra­nu s Fes­ti­va­lom osje­ti­la i pozi­va vas na pra­vo puto­va­nje užit­ka. Kada se sre­di­šte gra­da pre­tvo­ri u šare­ni pro­ljet­ni kra­jo­lik, vri­je­me je za šet­nju, gušta­nje, uži­va­nje i spremanje.

Oče­ku­je vas gur­man­ska trž­ni­ca, raz­no­vr­stan dje­čji i obi­telj­ski pro­gram, poseb­na doga­đa­nja u čet­vr­ti­ma Kar­l­sru­hea i još mno­go toga!

28. trav­nja trgo­vi­ne u cen­tru gra­da i Dur­lac­hu otva­ra­ju svo­ja vra­ta od 13 do 18 sati i pozi­va­ju na sadr­žaj­no otvo­re­nu nedjelju!

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator