Hizmetler
Hizmetler

Yeni göç­men­ler için refa­kat — JoGD

Yeni göç­men­ler için refa­kat — JoGD

Alman­ya­’­ya yeni mi gel­di­niz? Bura­da yolu­nu­zu bul­ma­nı­za yar­dım­cı ola­ca­ğız. Alman­ca­nız henüz çok iyi değil­se, ter­cü­man­lık konu­sun­da da yar­dım­cı olmak­tan mem­nu­ni­yet duyarız.

Okul­da
Alman­ca dili­ni öğren­me­nin ve ayrı­ca Alman­ca lise dip­lo­ma­sı alma­nın bir­çok yolu var­dır. Doğ­ru yolu bul­ma­nı­za yar­dım­cı olabiliriz.

Yet­ki­li­ler ile
Alman bürok­ra­si­si­ni anla­mak her zaman kolay değil­dir. Tüm bu engel­le­ri ken­di­miz aşmak zorun­da kal­dı­ğı­mız için, res­mi mek­tup­la­rı anla­ma­nı­za ve doğ­ru zaman­da doğ­ru makam­la­ra yaz­ma­nı­za yar­dım­cı olabiliriz.

Alman­ya­’­da yaşamak
Her ülke­nin ve kül­tü­rün ken­di­ne özgü kural­la­rı ve gele­nek­le­ri var­dır. Baş­lan­gıç­ta, yeni bir ülke­de öğre­ni­lecek çok şey var­dır. Kime nasıl hitap ede­ce­ğim? İns­anl­ar bel­li bir durum­da ben­den nasıl dav­ran­ma­mı bek­li­yor? Alman­ya­’­da yolu­nu­zu daha kolay bul­ma­nı­za yar­dım­cı olabiliriz.

ran­de­vuy­la

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Moham­mad Rahimi
Jugend­lic­he ohne Gren­zen in Deutsch­land e.V.
Wer­derstr. 39, 76137 Karls­ru­he

Organizatör