Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Türk­ce onli­ne Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı „Yurt Dışın­dan Alı­nan Diplomalar/ Kalifikasyonlar“

Wednesday, 21 June 2023
18:00 - 19:30

Türk­ce onli­ne Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı
„Yurt Dışın­dan Alı­nan Diplomalar/ Kalifikasyonlar“

Yaban­ci ülke ́den alın­mış bir dip­lo­ma­nız mı var?
Mes­le­ği­niz­de çalı­şıp çalı­şa­ma­ya­ca­ğı­nı­zı mı öğren­mek isti­yor­su­nuz?

Alman­ya ́da denk­li­ğin nasıl işle­di­ği­ni mi öğren­mek isti­yor­su­nuz?

Sizi onli­ne ola­cak bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­mı­za davet edi­yo­ruz. Danış­man­la­rı­mız yurt dışın­dan alı­nan dip­lo­ma­la­rin denk­li­ği ile
ala­ka­lı temel bil­gi­le­ri anla­tıp soru­la­rı­nı­zı cevaplayacaklardır.

Top­lan­tı­dan son­ra özel görüş­me için ran­de­vu ala­bi­lir­si­niz (tele­fon, mail, video yada şah­si görüs­me imka­nı mev­cut­tur).

Dik­kat:
Katı­lım sağ­la­ya­bil­me­niz için inter­net ́e, kame­ra ́li ve mik­ro­fon ́lu bil­gi­sa­yar ́a/Notebook ́a ihti­ya­ci­niz var.
Top­lan­tı Mic­ro­soft Teams üze­ri olacaktır

Hedef kitlesi: (Regierungsbezirk Karlsruhe’de yaşayan ve yurt dışından yabancı diploma ve kalifikasyon alanlar için)
Bu davet ücretsizdir
Hüse­yin Ertunc
Bu etkinlik çevrimiçi
URL: https://t1p.de/ulh61

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.