Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Karls­ru­he­’­de Eği­tim — KIT

Wednesday, 9 November 2022
Studienkolleg
Wednesday, 16 November 2022
KIT'te Eğitim

Karls­ru­he­’­de Eği­tim — KIT

Kals­ru­he­’­de üni­ver­si­te eği­ti­mi­ne baş­la­mak isti­yor ama nasıl yapa­ca­ğı­nı­zı bil­mi­yor­sa­nız? Ya da KIT tara­fın­dan sunu­lan çalış­ma prog­ram­la­rı nelerdir?
KIT size her şeyi açık­la­mak için çev­ri­mi­çi bir etkin­lik sunuyor.

Stu­di­en­kol­leg” için 09.11.22 17:00–18:00
Stu­di­en­kol­le­g­’e kim­le­rin kayıt yap­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni, han­gi kurs­la­rın mev­cut oldu­ğu­nu, baş­vu­ru koşul­la­rı­nın neler oldu­ğu­nu ve
kabul süre­ci̇ i̇şleyi̇şi̇

KIT­’­te Eği­tim” için 16.11.22 17h-18h
Baş­vu­ru koşul­la­rı, KIT­’­te han­gi eği­tim prog­ram­la­rı­nın mev­cut oldu­ğu ve baş­vu­ru süre­ci­nin nasıl işle­di­ği hak­kın­da bil­gi edinin.

Kayıt olma­dan, Zoom:
https://kitlecture.zoom.us/j/64398832620pwd=MXF3Q1dHMFo5dFFmUGNUTHh0MUE5Zz09

Top­lan­tı-ID: 643 9883 2620,
Kod 643344

Kam­pü­sü keş­fet­mek ister­se­niz, Kit size reh­ber­li bir Güney KIT Kam­pü­sü turu sunuyor
e‑posta ile kayıt:
migrants@intl.kit.edu

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Bil­dungs­ko­or­di­na­ti­on für Mig­ran­t/-innen und Gef­lüch­te­te, Land­rat­samt Karls­ru­he: Pia Gold­bach & Jani­ka Lit­terst / KIT Inter­na­ti­onal Stu­dents Offi­ce: Dani­ela von Rüden
Bu etkinlik çevrimiçi

Organizatör