Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Karls­ru­he Kadın Haftaları

Sunday, 5 March 2023
Sunday, 19 March 2023

Karls­ru­he Kadın Haftaları

8 Mart Dün­ya Kadın­lar Günü, kadın hak­la­rı ve top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği için dün­ya çapın­da bir eylem günü­dür. Karls­ru­he­’­de Kadın­lar Günü vesi­le­siy­le 5–19 Mart 2023 tarih­le­ri ara­sın­da Karls­ru­he Kadın Haf­ta­la­rı düzen­le­ne­cek­tir. Bunun bir par­ça­sı olun!

Eylem günü, kadın hak­la­rı hare­ke­ti­nin bugü­ne kadar elde etti­ği kaza­nım­la­rı kut­lar­ken aynı zaman­da mev­cut ayrım­cı­lık ve eşit­siz­lik­le­re de dik­kat çek­mek­te­dir — çün­kü eşit­lik henüz her yer­de sağlanamamıştır!

Bele­di­ye, Arbe­its­ge­me­insc­haft Karls­ru­her Fra­u­en­ver­b­än­de (AKF) ile bir­lik­te Karls­ru­he Kadın Haf­ta­la­rı­nı düzen­le­mek­te­dir. AKF baş­kan­la­rı Bri­git­te Leve­renz ve Dr. Chris­ta Hart­nigk-Küm­mel, “Kadın Haf­ta­la­rı Karls­ru­he­’­nin güç­lü kadın­la­rın ve kadın der­nek­le­ri­nin şeh­ri oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Etkin­lik prog­ra­mıy­la, daha faz­la top­lum­sal cin­si­yet ada­le­ti için düşün­me­ye ve hare­ke­te geç­me­ye ivme kazandırıyoruz.”

Eşit hak­lar için müca­de­le­de bizim­le bir­lik­te yer alın! Katı­lı­mı­nı­zı dört göz­le bekliyoruz!

Hedef kitlesi: ,
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör