Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Tran­skul­tu­ral­ni kaza­liš­ni pro­jekt “Cum­pa­nia”

Wednesday, 15 March 2023
17:00 - 19:00

Tran­skul­tu­ral­ni kaza­liš­ni pro­jekt “Cum­pa­nia”

Za male i veli­ke, dođi­te zajed­no ili sami!

Za naš među­ge­ne­ra­cij­ski, tran­skul­tu­ral­ni kaza­liš­ni pro­jekt “Cum­pa­nia” tra­ži­mo dje­cu zaljub­lje­ni­ke u kaza­li­šte, rodi­te­lje, bake, dje­do­ve, tete, uja­ke… izme­đu 6 i 99 godi­na , koji žele zajed­no s nama uro­ni­ti u svi­jet baj­ki. improvizirajući.

Za regis­tra­ci­ju ili infor­ma­ci­je kon­tak­ti­raj­te nas na naš broj ili posje­ti­te našu web stranicu.

 

Ciljna skupina: , ,
Ovaj događaj je besplatan
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12 d,, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator