Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Pre­da­va­nje: Romi u i iz Ukrajine

Sunday, 11 September 2022
11:00

Una­toč anti­ci­ga­niz­mu i dis­kri­mi­na­ci­ji, mno­gi od 400.000 Roma u Ukra­ji­ni sudje­lu­ju u obra­ni Ukra­ji­ne od ruskog agresora.

Step­han Mül­ler, poli­tič­ki savjet­nik Sre­diš­njeg vije­ća nje­mač­kih Sin­ta i Roma, daje pre­gled tre­nut­ne situ­aci­je Rom*nije u Ukra­ji­ni i Rom*nije koji su izbje­gli i suoče­ni s dis­kri­mi­na­ci­jom u svim zem­lja­ma domaćinima.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
ibz, EG, Großer Saal 
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator