Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

POGLEDAJTE POVIJEST

Saturday, 20 November 2021
14:15 - 16:15
Sunday, 12 December 2021
14:15 - 16:15

Poz­na­va­nje nje­mač­kog jezi­ka: B1 ili više, nje­mač­ki kao prvi ili stra­ni jezik

Rota­ci­ja: 1 x mje­seč­no, 2 sata.

Tro­ško­vi: besplatno

Za odras­le

Mjes­to: Kul­tur­no­po­vi­jes­ni muze­ji u Kar­l­sru­heu (Stad­t­mu­se­um, Badis­c­hes Lan­de­smu­se­um, Muse­um am Mar­kt, Pfin­z­ga­umu­se­um, Majo­li­ka, itd.)

Sadr­žaj: Obi­las­ci izlož­bi, šet­nje gra­dom, razgovori

Oba­vez­na registracija!

Subo­ta, 20. stu­de­nog 2021. , od 14.30 do 16.30 sati, mjes­to okup­lja­nja Badis­c­hes Landesmuseum
“Zla­to, por­tre­ti i dra­go kame­nje: pogled unu­tar nove dvo­ra­ne s prijestoljem.”
(S Evom Unter­burg MA)

Subo­ta, 12. pro­sin­ca 2021. , od 14.15 do 16.15 sati, mjes­to okup­lja­nja Badis­c­hes Landesmuseum
“Bogi­nje pobje­de i anđe­la: kri­la­ti glas­ni­ci neba.”
(S Evom Unter­burg MA i Alexan­drom Neuner MA)

regis­tra­ci­ja:
KUK | Bir­git Reich
reich.kuk@mail.de
T : 0721/3351608
Rad­no vrijeme:
Pon — Čet­vr­tak 8.00 — 12.00, 13.00 — 15.30
pet 8.00 — 13.00 sati

Letak za pre­uzi­ma­nje

 

*ANSEHEN je ponu­da za migran­te i nemi­gran­te u Karlsruheu. 
Upoz­naj­te se u našim muze­ji­ma umjet­nos­ti i kul­tur­ne povi­jes­ti i uđi­te u inter­kul­tu­ral­ni dijalog! 
Ponu­da je dio pro­gra­ma “Kul­tu­ra i inte­gra­ci­ja” na vhs Karlsruhe.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.