Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Poče­tak: Busi­ness Lab by SINGA

Friday, 2 February 2024
18:00 do
Sunday, 4 February 2024
12:00

Poče­tak: Busi­ness Lab by SINGA

Novi ste u Nje­mač­koj i želi­te otvo­ri­ti vlas­ti­ti posao? Busi­ness Lab će vas podr­ža­ti od 2. velja­če 2024.!
Ovdje može­te uči­ti od iskus­nih men­to­ra i uspješ­no razvi­ja­ti svoj pro­jekt. Bonus: umre­ži­te se s dru­gim osni­va­či­ma koji su u istoj situ­aci­ji kao i vi.
4 mje­se­ca Busi­ness Lab vam nudi:
💻 Onli­ne radi­oni­ce sa stručnjacima,
🚀 indi­vi­du­al­no savjetovanje,
🌐 Doga­đa­ji u zajed­ni­ci i poseb­ne ponu­de naših partnera.
Tako više nika­da neće­te biti sami na putu pre­ma samozapošljavanju!
👉 Pri­ja­vi­te se SADA bes­plat­no: https://singabusinesslab.de/business-lab-programm/

Letak

Ciljna skupina: (Žene i muškarci imigranti koji imaju poslovnu ideju)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator