Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Onli­ne radi­oni­ce za žene migrantice

Wednesday, 10 November 2021
Na liniji
Wednesday, 24 November 2021
Na liniji

Srdač­no pozi­va­mo imi­gran­ti­ce na tri slje­de­će onli­ne radi­oni­ce :

Zain­te­re­si­ra­ne žene mogu na zah­tjev dobi­ti povez­ni­cu na Zoom sas­ta­nak na:
contact@forum-international- žene.org

Radi­oni­ce su besplatne.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Dr. Luci­ma­ra Brait-Poplawski
Forum Inter­na­ti­ona­ler Fra­uen Baden-Wür­t­tem­berg e.V.
Pos­t­fach 4105 , 70718 Fel­l­bach

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.