Ponude
Ponude

Bha­rat­ha­natyam i bol­lywo­od­ski ples za djecu

Petak 16:00 - 19:00
Petak 19:00 - 20:00

Bha­rat­ha­natyam i Bol­lywo­od­ski ples nami­je­njen je dje­ci iz svih zemalja
koji uži­va­ju u pokre­tu i plesu.

Bol­lywo­od­ski ples za djecu

Bha­rat­ha­natyam: petak 16:00–19:00

Bol­lywo­od­ski ples: petak 19:00–20:00

Bha­rat­ha­natyam je juž­no­in­dij­ski hram­ski ples, koji je kom­bi­na­ci­ja bha­ve (izraz), raga (napjev), tala (ritam) i natyam (dra­ma). To je umjet­nič­ka for­ma koja pri­ka­zu­je indij­sku mito­lo­gi­ju u plesu.

Bol­lywo­od­ski ples je moder­na ples­na for­ma u Indi­ji, poz­na­ta iz fil­mo­va. Ovaj ples je uglav­nom kom­bi­na­ci­ja indij­skih narod­nih ple­so­va, hip hopa i ori­jen­tal­nog plesa.

Tro­ško­vi: pitaj­te upravu

Ciljna skupina: dijete
Ovaj događaj nije besplatan
Meera Mani
ibz, Dac­h­ges­c­hoss
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator