Hizmetler
Hizmetler

Nim­m­’s Mit — Çocuk­lar için sos­yal giyim mağazası

Pazartesi  10:00 - 17:00
Salı 10:00 - 13:00
Çarşamba 10:00 - 17:00
Perşembe 10:00 - 13:00
Cuma 10:00 - 13:00
Cumartesi
Sadece her ayın ilk Cumartesi günü

Nim­m­’s Mit — Çocuk­lar için sos­yal giyim mağazası

Çok küçük çan­ta­lar için bile çocuk kıya­fet­le­ri sunu­yo­ruz. Ayrı­ca ücret­siz oyun­cak­lar ve çocuk kitap­la­rı da var.

Kıya­fet­le­re say­gı­lı dav­ran­mak bizim için önem­li oldu­ğun­dan, düşük tutar­lı bir fiyat lis­te­si sunduk.

Kıya­fet mağa­za­mız­da küçük bir ücret kar­şı­lı­ğın­da ikin­ci el çocuk kıya­fet­le­ri sunu­yor, Kin­dersc­hutz­bund Karls­ru­he­’­nin tek­lif­le­ri hak­kın­da bil­gi veri­yor ve ebe­veyn­lik konu­la­rın­da ücret­siz tav­si­ye­ler­de bulunuyoruz.

Ayrı­ca mobil hiz­met de sunu­yo­ruz. Bir sos­yo-eği­tim uzma­nı­nın eşlik etti­ği gönül­lü­ler­den olu­şan bir ekip, şeh­rin çeşit­li böl­ge­le­rin­de ve ilçe­ler­de ebe­veyn top­lan­tı­la­rı veya des­tek tesis­le­ri gibi mev­cut buluş­ma yer­le­ri­ni ziya­ret eder.

Çocuk kıya­fet­le­ri bağış­la­mak ister misiniz?

Mev­si­me uygun, iyi durum­da 56 ila 158 beden ara­sı çocuk giy­si­le­ri ve 37 numa­ra­ya kadar ayak­ka­bı­la­rın yanı sıra çocuk bisik­let­le­ri, bebek ara­ba­la­rı ve ara­ba kol­tuk­la­rı­nı kabul etmek­ten mut­lu­luk duyarız.
Bun­lar ran­de­vu ile Kaiserst­ra­ße 53’e bırakılabilir,
Tel: 0160 335 3280
veya e‑posta ile: birgit.gruenwedel@dksb-ka.de

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Bir­git Grünwedel
Nimm´s mit!
Kaiserst­ra­ße 53, 76131 Karls­ru­he

Organizatör