Ponude

Ponude

Podr­ška s por­t­fe­lji­ma aplikacija

Ponedjeljak 14:00 - 16:30

Podr­ška s por­t­fe­lji­ma aplikacija

Offi­ce BeoNet­zwerk (na jubezu) 

“Pri­ja­va ponedjeljak”

Podr­žat ćemo vas u pisa­nju vaše savr­še­ne pri­ja­ve ili pro­vje­ri­ti pri­jav­nu doku­men­ta­ci­ju koju nosi­te sa sobom. Na PC rad­noj sta­ni­ci može­te izrav­no ure­đi­va­ti promjene.

Ponu­da je nami­je­nje­na oso­ba­ma mla­đim od 27 godina.

Ciljna skupina: (Ponuda je namijenjena osobama mlađim od 27 godina)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.