Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Špa­njol­ski film “Oscu­ro y Lucientes”

Friday, 21 October 2022
18:00

Špan­ski film “Oscu­ro y Luci­en­tes” iz 2018. sa pre­vo­dom. Tra­ja­nje 83 minute
Nakon toga Nje­mač­ko-špa­njol­sko druš­tvo pozi­va svo­je čla­no­ve na ugod­no dru­že­nje uz tapa­se i vino u foajeu Kinoteke.

Sinop­sis
Oscu­ro y Luci­en­tes je pri­ča o smr­ti Fran­cis­ca de Goye y Luci­en­te­sa. Umro je tije­kom svog fran­cu­skog izg­nans­tva 1828., tije­lo mu je poko­pa­no na lokal­nom grob­lju u Bor­de­auxu. Nit­ko iz Špa­njol­ske, čak ni nje­go­va obi­telj, nije pre­uzeo nje­go­vo tije­lo. Proš­la su deset­lje­ća dok špa­njol­ski kon­zul u Bor­de­auxu slu­čaj­no nije pro­na­šao umjet­ni­ko­vu grob­ni­cu koja je pos­ta­la ruševina.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Dani­el Hassel
Kine­mat­hek Karlsruhe
Kaiser­pa­ssa­ge 6, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator