Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Radi­oni­ca osna­ži­va­nja hip­ho­pa za tinejdžere

Thursday, 30 June 2022
30.06.-02.07.22 , 16:00-19:00

Jes­te li dru­ga­či­ji, šare­ni i glas­ni? zani­ma­ju li vas teme kao što su rasi­zam, homo­fo­bi­ja i seksizam?
onda ste upra­vo ovdje!

Tema anti­dis­kri­mi­na­ci­je će se ras­prav­lja­ti i obra­đi­va­ti u rap tek­s­to­vi­ma uz podr­šku repe­ra Miger­re. Dobro­doš­li su svi mla­di koji se zani­ma­ju za ovu temu i vole se glaz­be­no aktivni!

Anmel­dung unter: n.arndt@stja ili What­sapp: 017634394926

Letak za pre­uzi­ma­nje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Noomi Arn­dt
Jugen­d­ha­us LaVie
Ettlin­ger Str/ 9, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.