Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Među­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv rasiz­ma 2022

Monday, 21 March 2022
19:30

s
— poz­drav gra­do­na­čel­ni­ka dr. Fran­ka Mentrupa
— pre­da­va­nje na temu rasiz­ma Flo­ren­ce Bro­kow­ski-She­ke­te nakon čega sli­je­di raz­go­vor s publi­kom; Gos­po­đa Bro­kow­ski-She­ke­te dola­zi iz Man­n­he­ima, auto­ri­ca je i direk­to­ri­ca škol­skog okru­ga, prva crna oso­ba koja je to uči­ni­la u Njemačkoj
— bend The Black Sea Ship­ping Company
— razgovori
Mode­ra­ci­ja: vodi­te­lji­ca Ure­da za kul­tu­ru Domi­ni­ka Szo­pe i služ­be­ni­ca za inte­gra­ci­ju Meri Uhlig

Ulaz 19.00, ulaz slo­bo­dan, vri­je­di aktu­al­na Coro­na regulativa.

Pos­ter za pre­uzi­ma­nje

 

Ovo je auto­mat­ski pri­je­vod. Ispri­ča­va­mo se ako nađe­te neto­čan ili neprik­la­dan tekst.

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.