Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Infor­ma­tiv­ni doga­đaj s doruč­kom u ibz

Friday, 24 November 2023
10:00 -12:00

Dan bor­be pro­tiv nasi­lja nad ženama

Infor­ma­tiv­ni doga­đaj s doruč­kom u ibz

25. stu­de­nog obi­lje­žit će se Među­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv nasi­lja nad žena­ma .
Želje­li bismo isko­ris­ti­ti ovu pri­li­ku da vas oba­vi­jes­ti­mo o pomo­ći i uslu­ga­ma u Kar­l­sru­heu za žene pogo­đe­ne nasiljem.
Srdač­no vas pozi­va­mo na ovaj infor­ma­tiv­ni doga­đaj uz doru­čak u ibz.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator