Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Čita­nje špa­njol­skih novi­na i časopisa

Saturday, 5 November 2022
15:00 - 16:30

Čita­nje špa­njol­skih novi­na i časopisa

Sas­ta­je­mo se u našem ure­du na IBZ‑u i čitamo/razgovaramo o član­ku o aktu­al­noj temi na špa­njol­skom (jezič­na razi­na A2). Kava i kola­či­ći će biti posluženi.
Pri­ja­ve (e‑mail, mail, tele­fon) su oba­vez­ne jer je broj sudi­oni­ka ogra­ni­čen na mak­si­mal­no 5 osoba.

Cije­na po oso­bi ( nečla­nu ): 3,00 €

Cije­na po oso­bi ( čla­nu ): 1,50 €

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Dani­el Hassel
ibz — Büro der DSG im 3. OG
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator