Ponude

Ponude

AIDS Pomoć Karlsruhe

Ponedjeljak 13.00 - 16.00
Utorak
Kontrolna točka: 18.30-20.00 sati
Srijeda 13.00 - 16.00
Četvrtak 15.00 - 18.00

Cen­tar za sek­su­al­no zdravlje

„AIDS Pomoć Kar­l­sru­he – Cen­tar za sek­su­al­no zdrav­lje“ neza­vis­na je i nepro­fit­na udru­ga koja je osno­va­na 1985. godi­ne kao „AIDS-Ini­ci­ja­ti­va Kar­l­sru­he e.V.“. Nudi­mo kom­pe­tent­ne savje­te i podr­šku svim gra­đa­ni­ma koji ima­ju pita­nja ili tra­že podr­šku o tema­ma HIV/AIDS‑a i spol­no pre­no­si­vih infekcija.

 

Cilj­na skupina:

Ovaj doga­đaj je besplatan

AIDS Pomoć Karlsruhe

Pone­dje­ljak 13.00 — 16.00 sati

Uto­rak

Kon­trol­no mjes­to: 18.30–20.00

Sri­je­da 13.00 — 16.00 sati

Čet­vr­tak 15.00 — 18.00 sati

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.