Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (7/7)

1001 noć — sada i na arap­skom, ukra­jin­skom i engle­skom jeziku

Thursday, 8 December 2022
arapski
Friday, 23 December 2022
arapski
Sunday, 1 January 2023
arapski
Friday, 23 December 2022
Engleski
Sunday, 1 January 2023
Engleski
Sunday, 18 December 2022
ukrajinski
Sunday, 25 December 2022
ukrajinski

1001 noć: Čarob­ne pri­če za cije­lu obi­telj — sada i na arap­skom, ukra­jin­skom i engle­skom jeziku

Više­je­zič­na kaza­liš­na ponu­da s titlo­vi­ma na arap­skom, engle­skom, ukra­jin­skom — “1001 noć” za cije­lu obi­telj u pro­sin­cu i siječnju.

Od 6 godina

u pro­sin­cu i siječ­nju u Kon­cert­noj dvo­ra­ni poči­nje naša božić­na baj­ka 1001 noć JUNGEN STAATSTHEATRA. Uz broj­ne škol­ske pri­red­be nudi­mo i devet puta za cije­lu obitelj!

Na oda­bra­ne datu­me, 1001 noć bit će pri­ka­za­na s titlo­vi­ma na arap­skom (8. pro­sin­ca / 23. pro­sin­ca / 1. siječ­nja), engle­skom (23. pro­sin­ca / 1. siječ­nja) i ukra­jin­skom (18. pro­sin­ca / 25. pro­sin­ca) . Na ovaj način želi­mo pri­do­ni­je­ti većem kul­tur­nom sudje­lo­va­nju i uklju­či­va­nju te može­mo ponu­di­ti obi­te­lji­ma s migra­cij­skom povi­ješ­ću i use­lje­ni­ci­ma ponu­du kul­tur­nog pro­gra­ma tije­kom blag­da­na i božić­nih praznika.

Pro­gram

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Badis­c­hes Sta­at­st­he­ater Karlsruhe
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator