Hizmetler
Hizmetler

Göç­men­le­re eği­tim konu­sun­da destek

Perşembe
13:00-16:00, sadece randevudan sonra

Göç­men­le­re eği­tim konu­sun­da des­tek — PIAzA

Bu pro­je­de göç­men­le­re eği­tim ara­yış­la­rın­da, baş­vu­ru bel­ge­le­ri­nin yazı­mın­da ve iş görüş­me­si­ne hazır­lık­la­rın­da des­tek verilmektedir. 

Şir­ket­ler ve kur­si­yer­ler, eği­tim­le­ri sıra­sın­da altı aya kadar tav­si­ye edilebilir.

  • Hâli­ha­zır­da, özel­lik­le vasıf­lı mes­lek­ler­de bir­çok çırak­lık pozis­yo­nu, iyi kari­yer bek­len­ti­le­ri­ne rağ­men doldurulamamaktadır.
  • Aynı zaman­da Alman­ya­’­da moti­vas­yo­nu yük­sek ve kal­ma ihti­ma­li yük­sek olan çok sayı­da genç göç­men var.

Genç göç­men­le­rin uygun bir çırak­lık eği­ti­mi ara­yı­şın­da des­tek ve bil­gi­ye olan ihti­yaç­la­rı art­mak­ta­dır. Alman mes­le­ki eği­tim sis­te­mi ve ola­sı mes­lek­le­rin çeşit­li­li­ği hak­kın­da bil­gi­ye ihti­yaç­la­rı var. Uygun bir mes­lek seç­me, eği­tim yeri bul­ma, baş­vu­ru hazır­la­ma ve iş görüş­me­le­ri­ne hazır­lan­ma konu­la­rın­da des­te­ğe ihti­yaç duyul­mak­ta­dır. Şir­ke­tin yaban­cı­lar için yasal gerek­li­lik­le­rin üste­sin­den gel­mek için yar­dı­ma ve eği­tim sıra­sın­da orta­ya çıkan zor­luk­lar duru­mun­da, örne­ğin eği­tim­le ilgi­li yar­dım (AbH) şek­lin­de hedef­le­nen des­te­ğe ihti­ya­cı vardır.

PIAzA, Baden-Würt­tem­berg Eko­no­mi, Çalış­ma ve Turizm Bakan­lı­ğı­’­nın “Eği­tim Yoluy­la Enteg­ras­yon — Göç­men­ler için Bek­len­ti­ler” prog­ra­mı kap­sa­mın­da bir “bakı­cı pro­je “dir. PIAzA pro­je­sin­de, Karls­ru­he­’­de­ki tüm mes­lek okul­la­rın­dan gelen genç göç­men­ler staj veya çırak­lık ara­yış­la­rın­da des­tek­len­mek­te­dir. Şir­ket­ler ve staj­yer­ler, eği­tim­le­ri­ne baş­la­dık­tan son­ra altı aya kadar soru ve sorun­la­rıy­la ilgi­li danış­man­lık alabilirler.

📎Flyer

Hedef kitlesi: (Genç göçmenler)
Bu davet ücretsizdir
Ali­sia Gille
ibz, 2.OG rechts
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.