Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Zem­lje Lju­di Deli­ci­je — Kako kuha Španjolska!

Saturday, 18 November 2023
16:00 - 22:00

Zem­lje Lju­di Deli­ci­je — Kako kuha Španjolska!

Špa­njol­ska večer uz glazbu
Koti­za­ci­ja za sudje­lo­va­nje 25,- €

U malom druš­tvu i uz struč­no vod­stvo pri­pre­mat ćete deli­ci­je iber­ske kuhi­nje. Izme­đu osta­log, pri­pre­mit ćete špa­njol­sku tor­ti­lju, tra­di­ci­onal­ni coci­do madri­leño (vari­vo od sla­nut­ka s povr­ćem i mesom). Od 19 sati tada ćete “gos­ti­ma” pos­lu­ži­ti svoj meni. Dok jede­te zajed­no, moći ćete raz­go­va­ra­ti jed­ni s dru­gi­ma i uži­va­ti ​​u špa­njol­skom pje­va­nju i gitar­skoj glaz­bi dua Migu­el y compañero.

Ovo je čet­vr­ti doga­đaj u nizu Koc­h­Kul­tu­rE­vents. Fokus je uvi­jek na kon­ti­nen­tu s regijom/zemljom sa svo­jim kuli­nar­skim deli­ci­ja­ma, glaz­bom i kul­tu­rom. Želi­te li una­pri­jed malo upoz­na­ti kul­tu­ru Špa­njol­ske, tada ćete to ima­ti pri­li­ku uči­ni­ti na pre­da­va­nju o Siglo de Oro. Budi znatiželjan!

Moli­mo rezer­vi­raj­te tečaj kuha­nja pod bro­jem teča­ja 233–30301 na VHS
Obrok pod red­nim bro­jem 233–30302
I pre­da­va­nje pod 233–30303

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator