Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Sajam tre­nin­ga — započ­ni­te svo­ju karijeru

Saturday, 20 January 2024
10:00 - 15:30

Sajam tre­nin­ga — započ­ni­te svo­ju karijeru

Sajam stru­kov­nog obra­zo­va­nja “Eins­ti­eg Beruf” naj­ve­ći je regi­onal­ni sajam stru­kov­nog obra­zo­va­nja i sva­ke godi­ne priv­la­či tisu­će uče­ni­ka, mla­dih i nji­ho­vih rodi­te­lja na sajam u Kar­l­sru­heu. Kom­pa­ni­je, ško­le, sve­uči­li­šta i obra­zov­ne usta­no­ve iz teh­no­lo­ške regi­je Kar­l­sru­he pred­stav­lja­ju više od 200 zani­ma­nja i stu­dij­skih pro­gra­ma iz svih sek­to­ra. Uz boga­tu ponu­du izla­ga­ča sudi­oni­ka, posje­ti­te­lji mogu isko­ris­ti­ti i pro­vje­ru por­t­fe­lja pri­ja­va te zabav­ne pre­zen­ta­ci­je za sve cilj­ne skupine.

  • Ulaz slo­bo­dan, pri­ja­ve nisu potrebne
  • Rezer­vi­raj­te svo­ju par­kir­nu kar­tu onli­ne i ušte­di­te! Par­king: dnev­ni paušal 7 EUR (onli­ne 6 EUR). » više infor­ma­ci­ja

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Anni­ka Florin
Messe Kar­l­sru­he
Messe­al­lee 1, 76287 Rhe­ins­tet­ten

Organizator