Ponude
Ponude

MAR­tA Mama Art Akcija

Srijeda 14:00

MAR­tA Mama Art Akcija

Radi­oni­ce s umjet­ni­ci­ma za maj­ke s djecom.
Zajed­no gle­da­mo aktu­al­nu izlož­bu u ibz‑u i zajed­no sli­ka­mo, eks­pe­ri­men­ti­ra­mo, dizaj­ni­ra­mo, crta­mo i stvaramo.
👩‍👧 Doga­đaj u ugod­noj atmo­sfe­ri za mame sa i bez djece.

Koli­ko često?
Sva­ka 3 mjeseca

Slje­de­ći datum
15. svib­nja 2024

Ciljna skupina: (majke s djecom i bez djece)
Ovaj događaj je besplatan
Nico­le Blaffert
ibz, Café Glo­bus und Saal
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator