Ponude

Ponude

Savje­ti za ponov­ni ulazak

Pro­fe­si­onal­ni ponov­ni ulazak

Pita­te li se pone­kad ima­te li šan­se na tre­nut­nom trži­štu rada?
Ili raz­miš­lja­te da li bi bilo mogu­će radi­ti nauko­va­nje? Možda čak i honorarno?
Možda u pro­fe­si­ji koja vas ispu­nja­va i omo­gu­ću­je vam život bez finan­cij­ske pomoći?

Bes­plat­no i bez obveze
Naši kari­jer­ni savjet­ni­ci sto­je vam na ras­po­la­ga­nju sa svim svo­jim zna­njem i kon­tak­ti­ma za ori­jen­ta­cij­sko savje­to­va­nje. Odva­ja­ju vri­je­me za vaše bri­ge i mogu s vama raz­go­va­ra­ti o vašim ide­ja­ma i možda već pokre­nu­ti slje­de­će korake.

pre­uzi­ma­nje leta­ka

©Flyer-Bun­de­sa­gen­tur für Arbeit

 

Ciljna skupina: (Ljudi prije profesionalnog ponovnog ulaska)
Ovaj događaj je besplatan
Beruf­sbe­ra­tung im Erwer­b­s­le­ben (BBiE)
Agen­tur für Arbe­it Karlsruhe-Rastatt
Bra­uer­str. 10, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.