Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Afri­ka u fokusu

Friday, 19 November 2021
19:00

Afri­KA-Uni­ja pred­stav­lja: Juž­ni Sudan

Afri­KA Uni­on Kar­l­sru­he pred­stav­lja afrič­ke zem­lje po 12. put u surad­nji s ibz-om i Kul­tur­bürom. Govor­ni­ci ima­ju svo­je kori­je­ne u Afri­ci, nji­ho­voj usvo­je­noj zem­lji u Njemačkoj.
Ovaj put fokus nas vodi na Zim­ba­bve i Juž­ni Sudan. Nude osob­ni uvid u zem­lje, povi­jest, poli­ti­ku i kul­tu­ru. Uz nak­nad­nu raz­mje­nu. Onli­ne događaj.

Pri­ja­ve na info@ibz-karlsruhe.de

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.