Offers
Offers

Mül­te­cil­er için Pro­gram­la­ma EduRef

Yeni başlayan­lar ve ileri seviyedek­il­er için programlama

EduRef, Karl­sruhe Teknolo­ji Enstitüsü’nde (KIT) özel­lik­le mül­te­cil­er ve göç­men­ler için Java ve Python’­da ücret­siz pro­gram­la­ma kursları sunan bir üniver­site grubudur.


Tüm kurslarımız ücretsizdir
ilgili kurs gereklilik­leri­ni yer­ine getirdiğiniz sürece.

EduRef nedir?

Karl­sruhe Teknolo­ji Enstitüsü’nde öğren­ci ve dok­to­ra adayıyız ve pro­gram­la­ma konusun­da hevesliyiz.

Edu­ca­tion for Refugees e.V., mül­te­cilere eğitim sağla­mayı ve ulus­lararası anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan bir dernektir.
Ağus­tos 2015’ten itibaren mül­te­cil­er için “Mül­te­cil­er için Pro­gram­la­ma” adlı ilk pro­gram­la­ma kur­su düzen­len­miştir. Kur­sun başarısı nedeniyle kuru­cu­lar Niklas, Jonas ve Hen­ning, KIT öğren­ci­leri­ni ve çalışan­larını dav­et etm­eye ve mül­te­cil­er için pro­gram­la­ma der­s­ler­ine devam etm­eye karar verdi.
Edu­ca­tion for Refugees e.V., kurs orga­ni­za­sy­onunu basitleştirmek ve sunulan kursları genişlet­mek amacıy­la Aralık 2015’te kurul­muş­tur. Şu anda kurs tek­lifler­im­izi nasıl genişlete­bile­ceğimizi tartışıy­oruz ve öğren­ci­leri motive olmuş, teknolo­ji mer­ak­lısı insan­lar arayan şir­ketler­le eşleştirm­eye çalışıyoruz.

ProRef nedir?
Mül­te­cil­er için Pro­gram­la­ma, EduRef tarafın­dan sunulan bir kurstur ve şu ana kadar pro­gram­la­ma dili olarak Java ile yedi başlangıç ve iki ileri düzey dil kur­su düzen­len­miştir. Genel­lik­le haf­ta­da iki ders ve sezon başı­na altı ila yedi ders vardır. KIT pro­fesör­leri, BT ile ilgili diğer konu­ların KIT öğre­tim ve araştır­masının bir parçası olduğunu göster­mek için sık sık konuk kon­fer­anslar verir­ler. Katılım­cılar ve öğret­men­ler arasın­da­ki alışver­işi teşvik etmek için kurslar boyun­ca sosyal etkin­lik­ler düzenlenmektedir.

Target group: (mülteci̇ler ve göçmenler)
This event is gratis
EduRef — Karl­sruher Insti­tut für Tech­nolo­gie (KIT)
Kaiser­straße 89, 76133 Karl­sruhe

Organiser