AWO мігра­цій­не консультування

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Цільо­ва гру­па Ви має­те місце про­жи­ва­н­ня в Карл­сруе і є стар­ше 27 років нове в Німеч­чи­ні з постій­ним місцем про­жи­ва­н­ня (напри­клад, з місцем про­жи­ва­н­ня для робо­ти, як визна­ний біже­нець, для воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї…) пізній репа­трі­ант чита­ти далі

establi

Цифро­ва пла­тфор­ма для заснов­ни­ків-мігран­тів Establi під­три­мує нових гро­ма­дян та людей з‑за кор­до­ну, які мають тру­дно­щі з німе­цькою мовою, щоб поча­ти вла­сний бізнес у Німеч­чи­ні. Ми про­по­ну­є­мо мере­жу одно­дум­ців та екс­пер­тів, чита­ти далі

Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV — Бюро

Вівторок
15:00 - 18:00
Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00
П'ятниця
15:00 - 18:00

Необ­хі­дна реє­стра­ція Офіс Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV Alter Schlachthof 59 – Пра­во­за­хи­сний центр – 2 поверх зав­жди з вів­тор­ка по п’я­тни­цю — з 15:00 до 18:00 від­кри­то для вас ✅ Будь ласка, запи­ши: чита­ти далі

Medinetz

Середа
14:00 - 16:00

хво­рий без доку­мен­тів? Medinetz Karlsruhe — це центр меди­чних кон­суль­та­цій та пра­це­вла­шту­ва­н­ня для неле­галь­них мігран­тів, людей без меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня або без ста­ту­су про­жи­ва­н­ня, біжен­ців і без­дом­них людей, які не мають чита­ти далі

MUIMI

інфор­ма­ція рідною мовою для мігран­тів  Зустрі­чі від­бу­ва­ю­ться в асо­ці­а­ці­ях мігран­тів та батьків­ських кафе в шко­лах у Кальр­сруе. Тому зустрі­чі MIUMI – гості у вста­нов­ле­них закла­дах, де час, місце, атмо­сфе­ра та чита­ти далі

queerCafé

Вівторок

queerCafé спря­мо­ва­ний на ЛГБ­ТІК-мігра­н­тів та біжен­ців, які хочуть позна­йо­ми­ти­ся з інши­ми квір-людей у Карл­сруе. Ми хоті­ли б роз­по­ча­ти обмін і запро­по­ну­ва­ти реко­мен­да­ції щодо таких тем, як бути квір-мігра­н­том або біжен­цем чита­ти далі

Аген­ція за компетенцію

Понеділок
9:00 - 17:00
Вівторок
9:00 - 17:00
Середа
9:00 - 17:00
Четвер
9:00 - 17:00
П'ятниця
9:00 - 17:00

Від 15 до 25 років є район міста Карл­сру­еа Аген­ція за ком­пе­тен­цію Karlsruhe projekt є пер­шо­кла­сним із шко­ли на робо­ту. Ради­мо вас у різних обла­стях і під­три­му­є­мо вас у вирі­шен­ні чита­ти далі

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс

Кон­суль­та­ція та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції  Хто може зв’язатися з нами? Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди без­ко­штов­ні. Що ми чита­ти далі

Буди­нок куль­ту­ри Міка­до Є.В

Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри, гро­ма­дян­ської актив­но­сті та осо­би­стої іні­ці­а­ти­ви, а також ство­ре­н­ня місця для спіл­ку­ва­н­ня Метою асо­ці­а­ції є, серед іншо­го, попу­ля­ри­за­ція мисте­цтва та куль­ту­ри. Ціля­ми асо­ці­а­ції є: Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри та пра­ці райо­ну Змі­цне­н­ня чита­ти далі

Від­кри­ті годи­ни кон­суль­ства для біженців

Понеділок
14:00 - 16:00
Вівторок
14:00 - 16:00
Середа
14:00 - 16:00
Четвер
14:00 - 16:00
П'ятниця
14:00 - 16:00

Інфор­ма­ція та пора­ди щодо навча­н­ня та про­фе­сій­ної під­го­тов­ки Щоче­твер­га з 14:00 до 16:00 в KIT Campus South, Adenauerring 2, кор­пус 50.20, кім­на­та 005. Мови: німе­цька, англій­ська, араб­ська. Будь ласка, візьміть із чита­ти далі

Гра­фік робо­ти Фар­сі та Дарі

П'ятниця
13:00 - 15:00

Кон­суль­ту­ва­н­ня Щоп’ятниці в Цен­трі прав люди­ни про­во­дя­ться кон­суль­та­ції на фар­сі та дарі. Під час коро­ни: кон­суль­та­ції через Whats App та відеодзвінок

Довід­ник Німеччина

Інфор­ма­цій­ний пор­тал Handbookgermany.de — це бага­то­мов­ний інфор­ма­цій­ний пор­тал про жит­тя в Німеч­чи­ні для людей, які тіль­ки-но в Німеч­чи­ні. Наша вимо­га поля­гає в тісній спів­пра­ці з нашою цільо­вою гру­пою. Ми хоче­мо чита­ти далі

Дода­ток Integreat

Для міста Карл­сруе Дода­ток допо­ма­гає гро­ма­дя­нам з біжен­цем або мігра­ці­єю само­стій­но отри­му­ва­ти доступ до різних послуг та інфор­ма­ції в райо­ні Карл­сруе. Дода­ток бага­то­мов­ний (нара­зі мова­ми: німе­цька, англій­ська, фран­цузь­ка, іта­лій­ська, румун­ська, чита­ти далі

Допо­мо­га українцям

Дозвіл на про­жи­ва­н­ня для біжен­ців тут Поси­ла­н­ня на кон­суль­та­цій­ні цен­три тут Подаль­ші поси­ла­н­ня: Укра­їн­ці в Карл­сруе — DUV eV Допо­мо­га біжен­цям Karlsruhe eV Міні­стер­ство юсти­ції та мігра­ції BW Рада біжен­ців BW Місто коор­ди­нує чита­ти далі

Дру­же­ська про­гра­ма KIT

Середа
Office hours 13:00 - 14:00

Орі­єн­та­ція на ново­му місці навча­н­ня та між­куль­тур­ний вза­є­мо­об­мін Про­гра­ма дру­зів IStO – це пла­тфор­ма для між­на­ро­дних зустрі­чей ново­при­бу­лих сту­ден­тів з усьо­го сві­ту та досвід­че­них сту­ден­тів KIT, спіль­но­ти, в якій живе чита­ти далі

Захист жертв Bios

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Іні­ці­а­ти­ва ліку­ва­н­ня для захи­сту жертв (BIOS-BW) e. V. є об’єднанням суд­дів, про­ку­ро­рів, адво­ка­тів, пси­хо­ло­гів та інших заці­кав­ле­них осіб. Про­по­зи­ція BIOS-BW в основ­но­му вклю­чає:   — Допо­мо­га жер­твам насиль­ни­цьких зло­чи­нів: Амбу­ла­тор­не від­ді­ле­н­ня чита­ти далі

Інди­ві­ду­аль­ні заня­т­тя з тера­пев­та­ми або спеціалістами-терапевтами

atman — Інсти­тут пси­хі­чно­го здо­ро­в’я та мігра­ції Інсти­тут пси­хі­чно­го здоров’я та мігра­ції Atman в пер­шу чер­гу орі­єн­то­ва­ний на біжен­ців, які стра­жда­ють від роз­ла­дів, пов’язаних із трав­мою (напри­клад, пост­трав­ма­ти­чний стре­со­вий стрес). чита­ти далі

Керів­ни­цтво для мігрантів

Середа
9:00 - 12:00
Четвер
13:00 - 17:00

Асо­ці­а­ція нім­ців з Росії  MBE адре­сує: – Доро­слі мігран­ти віком від 27 років та їхні сім’ї з дов­го­стро­ко­вим про­жи­ва­н­ням ста­тус через 3 роки після при­бу­т­тя – Мігран­ти до 27 років із чита­ти далі

Кон­суль­та­тив­на рада з питань мігра­ції міста Карлсруе

Управ­лі­н­ня з інте­гра­ції міста Карл­сруе Зав­да­н­ням мігра­цій­ної кон­суль­та­тив­ної ради є кон­суль­ту­ва­н­ня міської ради у вико­нан­ні покла­де­них на неї зав­дань шля­хом про­по­зи­цій, реко­мен­да­цій та заяв з усіх питань, що сто­су­ю­ться фор­му­ва­н­ня чита­ти далі

Кон­суль­та­ції з питань міграції

Понеділок
9:00-11:00
Середа
9:00-11:00
Четвер
9:00-12:00 / 15.00-17.00
П'ятниця
9:00-11:00

arKA — ajutor pentru romanii din Karlsruhe Руму­н­сько-німе­­цька асо­ці­а­ція в Баден-Вюр­те­м­бе­р­зі eV RDVBW про­по­нує допо­мо­гу та під­трим­ку в усіх жит­тє­вих ситу­а­ці­ях для всіх мігран­тів із Карл­сруе – осо­бли­во для румун­ських спів­гро­ма­дян. чита­ти далі

Кон­суль­та­ції та уро­ки німе­цької мови

Четвер
10:00 - 13:00

від Freunde für Fremde eV (дру­зі для незна­йом­ців e.V.) Кон­суль­та­ції з питань зако­но­дав­ства про іно­зем­ців, у від­но­си­нах з орга­на­ми вла­ди та суда­ми, коли ви шука­є­те робо­ту чи житло, коли ви чита­ти далі

Кон­суль­та­цій­ний центр Karlsruhe profamilia Karlsruhe

profamilia Карл­сруе Кон­суль­та­цій­ні послу­ги — Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо кон­флі­кту вагі­тно­сті — Соці­аль­ні юри­ди­чні кон­суль­та­ції — меди­чні кон­суль­та­ції — Моло­ді­жна кон­суль­та­ція — Ста­те­ве вихо­ва­н­ня — кон­суль­та­ції ЛГБТТІК* — Сексу­аль­ність і… — Пси­хо­ло­гія. кон­суль­ту­ва­н­ня чита­ти далі

Кон­суль­та­ція для спів­ві­тчи­зни­ків з Африки

Понеділок
10:00 - 14:00
П'ятниця
10:00 - 14:00

Ми піклу­є­мось про сома­лій­ських та інших афри­кан­ських біжен­ців у Карл­сруе та око­ли­цях. Не лише для біжен­ців, а й для спів­ві­тчи­зни­ків із Сома­лі та інших афри­кан­ських кра­їн, які вже дав­но тут чита­ти далі

Кон­суль­та­ція з питань мігра­ції AWO

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів Для іммі­гран­тів та їхніх сімей Ця спе­ці­аль­на мігра­цій­на слу­жба була ство­ре­на згі­дно з новим Зако­ном про іммі­гра­цію з метою під­трим­ки та супро­во­ду іммі­гран­тів у про­це­сі їхньої чита­ти далі

Кон­суль­та­ція з травми

Понеділок
10:00 - 12:00
Середа
10:00 - 12:00

Пер­ша допо­мо­га Асо­ці­а­ція має на меті спри­я­ти меди­чній та пси­­хі­­а­­три­­чно-соці­­а­ль­ній допо­мо­ги трав­мо­ва­ним біжен­цям та інте­гра­ції мігран­тів. # Ми витра­ча­є­мо час, щоб вислу­ха­ти й зро­зу­мі­ти, як пра­ви­ло, за під­трим­ки пере­кла­да­чів. # чита­ти далі

Кон­суль­ту­ва­н­ня біжен­ців та міграції

Нада­н­ня орі­єн­та­ції біжен­цям Наші про­по­зи­ції: Ми ради­мо шука­чам при­тул­ку та біжен­цям, яким було від­мов­ле­но, а також людям із неза­кон­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня та мігран­там у: пита­н­ня, що сто­су­ю­ться пра­ва про­жи­ва­н­ня та при­тул­ку чита­ти далі

Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо повер­не­н­ня Допо­мо­га при поверненні

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Допо­ма­га­ти людям поча­ти новий шлях у рідній кра­ї­ні. Гра­фік робо­ти: при­йом за теле­фо­ном Ми тут для вас якщо у вас є бажа­н­ня повер­ну­ти­ся на батьків­щи­ну. якщо ви не впев­не­ні і не чита­ти далі

Ласка­во про­си­мо кафе

Середа
16:00 - 18:00

Інфор­ма­ція, допо­мо­га та кон­та­кти Дізна­йте­ся про спектр можли­во­стей тут, у Карл­сруе. Досту­пні кон­суль­тан­ти, які допо­мо­жуть вам зна­йти свій шлях. Спіл­ку­ва­н­ня та спіл­ку­ва­н­ня в неви­му­ше­ній обста­нов­ці. Робо­чий час : Час: сере­да з 16:00 чита­ти далі

Ми допо­мо­же­мо Вам з пошу­ком дитя­чо­го садка!

Кіта­ло­цен Ми вам допо­ма­га­є­мо з реє­стра­ці­єю в Kita-Portal Karlsruhe при запов­нен­ні заявок з від­по­від­аль­ни­ми орга­на­ми Будь ласка, не сором­те­ся писа­ти нам за адре­сою: Еле­ктрон­на пошта: silke.teltscher@reha-suedwest.de або при­ходь­те до нашо­го офі­су: чита­ти далі

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів (MBE)

Середа
09:00 - 12:00
Четвер
13:00 - 17:00

Для іммі­гран­тів та їхніх сімей MBE адре­сує: – Доро­слі мігран­ти віком від 27 років та їхні сім’ї зі ста­ту­сом дов­го­стро­ко­во­го про­жи­ва­н­ня через 3 роки після при­бу­т­тя – Мігран­ти до 27 років чита­ти далі