AWO — Батьків­ські збори

Вівторок
8:30 - 11:30
Четвер
8:30 - 11:30

Між­на­ро­дний Ці батьків­ські збо­ри мають на меті дати вам можли­вість поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми. Наші ква­лі­фі­ко­ва­ні та ком­пе­тен­тні спе­ці­а­лі­сти з раді­стю нада­дуть Вам кон­суль­та­цію та допомогу.

AWO мігра­цій­не консультування

AWO мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня З поча­тку 2005 року AWO міста Карл­сруе про­по­нує кон­суль­та­ції та під­трим­ку для іммі­гран­тів та їхніх сімей. Цільо­ва гру­па У вас є рези­ден­ція в Карл­сруе, і ви живе­те там: стар­ше 27 років чита­ти далі

LERNBOX та Welcome Café від Flüchtlingshilfe Karlsruhe

Понеділок
15:00 - 18:00
Вівторок
15:00 - 18:00
Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00
П'ятниця
15:00 - 18:00

LERNBOX та Welcome Café від Flüchtlingshilfe Karlsruhe  Нара­зі про­е­кти LERNBOX та Welcome Café SALON RESOURCE орга­ні­за­ції Flüchtlingshilfe Karlsruhe e.V. від­бу­ва­ю­ться кожно­го дня з поне­діл­ка по п’я­тни­цю з 15:00 до 18 чита­ти далі

Medinetz

Середа
14:00 - 16:00

хво­рий без доку­мен­тів? Medinetz Karlsruhe — це центр меди­чних кон­суль­та­цій та пра­це­вла­шту­ва­н­ня для неле­галь­них мігран­тів, людей без меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня або без ста­ту­су про­жи­ва­н­ня, біжен­ців і без­дом­них людей, які не мають чита­ти далі

Willkommenscafé

Середа
16:00 - 18:00

Willkommenscafé Інфор­ма­ція, орі­єн­та­ція, допо­мо­га та кон­та­кти для іммі­гран­тів Про­ект“Ласка­во про­си­мо до Карл­сруе” про­по­нує поча­тко­ву інфор­ма­цію та орі­єн­та­цію для іммі­гран­тів з одно­го дже­ре­ла. Ми хоче­мо допо­мог­ти вам від­чу­ти себе бажа­ним гостем чита­ти далі

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карлсруе

Понеділок
13:00 - 16:00
Вівторок
10:00 - 13:00
Середа
13:00 - 16:00
Четвер
15:00 - 18:00

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карл­сруе ZeSIA — це кон­суль­та­цій­ний центр під егі­дою AIDS-Hilfe Karlsruhe. Ми про­по­ну­є­мо всім бажа­ю­чим ком­пе­тен­тні кон­суль­та­ції та під­трим­ку з питань сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, чита­ти далі

Ада­пта­цій­ні ква­лі­фі­ка­ції для про­фе­сій у сфе­рі охо­ро­ни здоров’я

Визна­н­ня озна­чає, що іно­зем­на про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція є юри­ди­чно екві­ва­лен­тною німе­цькій про­фе­сій­ній ква­лі­фі­ка­ції. Коли німе­цькі орга­ни пере­ві­ря­ють екві­ва­лен­тність вашої ква­лі­фі­ка­ції, це нази­ва­є­ться “про­це­ду­ра визна­н­ня” або “пере­вір­ка екві­ва­лен­тно­сті”. Про­фе­сії в галу­зі охо­ро­ни чита­ти далі

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс Карлсруе

Кон­суль­та­ції та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції Хто може зв’язатися з нами? Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди без­ко­штов­ні. Що ми про­по­ну­є­мо? чита­ти далі

Гет було?! — Про­фе­сій­на орієнтація

Понеділок
08:00 - 17:00
Вівторок
14:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 17:00
П'ятниця
08:00 - 17:00

Гет було?! — Про­фе­сій­на орі­єн­та­ція Для моло­дих людей віком від 15 до 27 років Про­ект ” Geht was?! ” є дода­тко­вою та супро­від­ною послу­гою з кон­суль­ту­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Вона спря­мо­ва­на на чита­ти далі

Гра­фік робо­ти Фар­сі та Дарі

П'ятниця
13:00 - 15:00

Кон­суль­ту­ва­н­ня Щоп’ятниці в Цен­трі прав люди­ни про­во­дя­ться кон­суль­та­ції на фар­сі та дарі. Під час коро­ни: кон­суль­та­ції через Whats App та відеодзвінок

Довід­ник Німеччина

Інфор­ма­цій­ний пор­тал Handbookgermany.de — це бага­то­мов­ний інфор­ма­цій­ний пор­тал про жит­тя в Німеч­чи­ні для людей, які тіль­ки-но в Німеч­чи­ні. Наша вимо­га поля­гає в тісній спів­пра­ці з нашою цільо­вою гру­пою. Ми хоче­мо чита­ти далі

Дода­ток Integreat

Для міста Карл­сруе Дода­ток допо­ма­гає гро­ма­дя­нам з біжен­цем або мігра­ці­єю само­стій­но отри­му­ва­ти доступ до різних послуг та інфор­ма­ції в райо­ні Карл­сруе. Дода­ток бага­то­мов­ний (нара­зі мова­ми: німе­цька, англій­ська, фран­цузь­ка, іта­лій­ська, румун­ська, чита­ти далі

Допо­мо­га жер­твам насиль­ства або сексу­аль­них злочинів

Захист жертв BIOS Допо­мо­га жер­твам насиль­ства або сексу­аль­них зло­чи­нів Іні­ці­а­ти­ва ліку­ва­н­ня для захи­сту жертв (BIOS-BW) e. V. є об’єднанням суд­дів, про­ку­ро­рів, адво­ка­тів, пси­хо­ло­гів та інших заці­кав­ле­них осіб. BIOS-BW засто­со­вує різні під­хо­ди, щоб чита­ти далі

Допо­мо­га українцям

Допо­мо­га укра­їн­цям Дозвіл на про­жи­ва­н­ня для біжен­ців тут Поси­ла­н­ня на кон­суль­та­цій­ні цен­три тут Подаль­ші поси­ла­н­ня: Укра­їн­ці в Карл­сруе — DUV eV Допо­мо­га біжен­цям Karlsruhe eV Міні­стер­ство юсти­ції та мігра­ції BW Рада біжен­ців BW чита­ти далі

Жіно­чий кон­суль­та­цій­ний центр з питань дома­шньо­го насильства

Понеділок
09:00 - 12:00
Вівторок
09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Середа
09:00 - 12:00
Четвер
09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
П'ятниця
09:00 - 12:00

Жіно­чий кон­суль­та­цій­ний центр з питань дома­шньо­го насиль­ства У нашо­му кон­суль­та­цій­но­му цен­трі на Кріг­штрас­се ми про­по­ну­є­мо пси­хо­ло­гі­чні та пси­хо­со­ці­аль­ні кон­суль­та­ції та під­трим­ку жін­кам, які зазна­ли пси­хо­ло­гі­чно­го, фізи­чно­го та/або сексу­аль­но­го насиль­ства або чита­ти далі

Інте­гра­цій­ний комі­тет Карлсруе

Інте­гра­цій­ний комі­тет міста Карл­сруе Для Карл­сруе, суча­сно­го і космо­по­лі­ти­чно­го міста, іммі­гра­ція віді­гра­ва­ла важли­ву роль з момен­ту засну­ва­н­ня міста. Люди з різно­ма­ні­тним (мігра­цій­ним) досві­дом і впли­вом куль­тур­но­го, релі­гій­но­го та іншо­го соці­аль­но­го похо­дже­н­ня чита­ти далі

Кон­суль­та­тив­на сесія для заці­кав­ле­них сту­ден­тів Біжен­ці та мігранти

Інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції щодо навча­н­ня та навча­н­ня в уні­вер­си­те­ті Ви новень­кі в Німеч­чи­ні і хоті­ли б навча­ти­ся? Ви чули про Техно­ло­гі­чний інсти­тут Карл­сруе (KIT) і хоті­ли б дізна­ти­ся біль­ше про навча­н­ня чита­ти далі

Кон­суль­та­ції з питань міграції

Понеділок
9:30 - 12:30
Понеділок
9:30 - 12:30
Середа
9:30 - 12:30
Четвер
9:30 - 15:00
П'ятниця
9:30 - 12:30

arKA — ajutor pentru romanii din Karlsruhe Руму­н­сько-німе­­цька асо­ці­а­ція в Баден-Вюр­те­м­бе­р­зі eV RDVBW про­по­нує допо­мо­гу та під­трим­ку в усіх жит­тє­вих ситу­а­ці­ях для всіх мігран­тів із Карл­сруе – осо­бли­во для румун­ських спів­гро­ма­дян. чита­ти далі

Кон­суль­та­ції та уро­ки німе­цької мови

Четвер
10:00 Registration

від Freunde für Fremde e.V. Кон­суль­та­ції та уро­ки німе­цької мови  Кон­суль­та­ції з питань зако­но­дав­ства про іно­зем­ців, у від­но­си­нах з орга­на­ми вла­ди та суда­ми, коли ви шука­є­те робо­ту чи житло, коли ви чита­ти далі

Кон­суль­та­цій­ний центр profamilia Карлсруе

Понеділок
09:00 - 10:00 / 15:00 - 18:00
Вівторок
09:00 - 10:00
Середа
09:00 - 12:00
Четвер
15:00 - 16:00
П'ятниця
09:00 - 12:00

Про­фа­мі­лія Карл­сруе У вас є пита­н­ня про вагі­тність, сексу­аль­ність, пар­тнер­ство чи батьків­ство? У pro familia ви отри­ма­є­те про­фе­сій­ну, кон­фі­ден­цій­ну кон­суль­та­цію. Ваші пра­ва сто­ять на пер­шо­му місці в нашій робо­ті. Ми чита­ти далі

Кон­суль­та­ція з питань мігра­ції AWO

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів Для іммі­гран­тів та їхніх сімей Ця спе­ці­аль­на мігра­цій­на слу­жба була ство­ре­на згі­дно з новим Зако­ном про іммі­гра­цію з метою під­трим­ки та супро­во­ду іммі­гран­тів у про­це­сі їхньої чита­ти далі

Кон­суль­та­ція з травми

Понеділок
10:00 - 12:00
Середа
10:00 - 12:00

Пер­ша допо­мо­га Асо­ці­а­ція має на меті спри­я­ти меди­чній та пси­­хі­­а­­три­­чно-соці­­а­ль­ній допо­мо­ги трав­мо­ва­ним біжен­цям та інте­гра­ції мігран­тів. # Ми витра­ча­є­мо час, щоб вислу­ха­ти й зро­зу­мі­ти, як пра­ви­ло, за під­трим­ки пере­кла­да­чів. # чита­ти далі

Кон­суль­ту­ва­н­ня біжен­ців та міграції

Вівторок
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Вівторок
9.00 -12.00
Середа
9.00 -12.00
Четвер
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
П'ятниця
9.00 -12.00

Нада­н­ня орі­єн­та­ції біжен­цям Наші про­по­зи­ції: Ми ради­мо шука­чам при­тул­ку та біжен­цям, яким було від­мов­ле­но, а також людям із неза­кон­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня та мігран­там у: пита­н­ня, що сто­су­ю­ться пра­ва про­жи­ва­н­ня та при­тул­ку чита­ти далі

Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо повер­не­н­ня Допо­мо­га при поверненні

Понеділок
09.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Вівторок
09.00 -12.00
Середа
09.00 -12.00
Четвер
09.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
П'ятниця
09.00 -12.00

Допо­ма­га­ти людям поча­ти новий шлях у рідній кра­ї­ні. Гра­фік робо­ти: при­йом за теле­фо­ном Ми тут для вас якщо у вас є бажа­н­ня повер­ну­ти­ся на батьків­щи­ну. якщо ви не впев­не­ні і не чита­ти далі

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів (MBE)

Середа
09:00 - 12:00
Четвер
13:00 - 17:00

Для іммі­гран­тів та їхніх сімей MBE адре­сує: – Доро­слі мігран­ти віком від 27 років та їхні сім’ї зі ста­ту­сом дов­го­стро­ко­во­го про­жи­ва­н­ня через 3 роки після при­бу­т­тя – Мігран­ти до 27 років чита­ти далі

Між­на­ро­дний сту­дент­ський центр

Понеділок
09:00 - 12:30 / 13:00 - 14:00
Вівторок
09:00 - 12:30 / 13:00 - 14:00
Середа
09:00 - 12:30 / 13:00 - 14:00
Четвер
09:00 - 12:30 / 13:00 - 14:00
П'ятниця
09:00 - 12:30 / 13:00 - 14:00

в Studierendenwerk в Карл­сруе У Studierendenwerk Karlsruhe ви може­те: — зна­йдіть мов­но­го пар­тне­ра Tandem, з яким ви змо­же­те покра­щи­ти свої мов­ні нави­чки, — зна­йти допо­мо­гу через спон­со­ра, який допо­мо­же вам чита­ти далі

Офіс рів­них можливостей

Понеділок
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Вівторок
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Середа
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Четвер
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
П'ятниця
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

міста Карл­сруе Управ­лі­н­ня рів­них можли­во­стей міста Карл­сруе є кон­та­ктним пун­ктом для чоло­ві­ків і жінок з про­по­зи­ці­я­ми, запи­та­н­ня­ми та скар­га­ми щодо рів­них можли­во­стей. Зате­ле­фо­нуй­те нам, якщо ви — хочуть поскар­жи­ти­ся на дис­кри­мі­на­цію чита­ти далі

Пер­вин­на кон­суль­та­ція для мігрантів

Понеділок
Вівторок
Середа
9:00 - 12:00
Четвер
П'ятниця

для доро­слих іммі­гран­тів  Під час коро­на­кри­зи ви може­те зв’язатися з нами по теле­фо­ну та еле­ктрон­ною поштою або запи­са­ти­ся на зустріч. Наші зав­да­н­ня: — інди­ві­ду­аль­не керів­ни­цтво — Здій­сне­н­ня соці­­а­ль­но-осві­­тньо­­го супро­во­ду під чита­ти далі

Пер­спе­кти­ва зараз!

Середа
17:00 - 19:00

Пер­спе­кти­ва зараз! Вивче­н­ня німе­цької мови в тан­де­мі та в гру­пі моло­дих людей з усьо­го сві­ту, під­трим­ка в шко­лі, навчан­ні та всіх пита­н­нях пов­сяк­ден­но­го жит­тя Про­ект “Пер­спе­кти­ва зараз!” Між­на­ро­дно­го цен­тру зустрі­чей Karlsruhe e.V. чита­ти далі

Пора­ди та під­трим­ка для мігрантів

Середа
9:00 - 12:00
Четвер
12:30 - 16:30

Асо­ці­а­ція нім­ців з Росії  Кон­суль­ту­ва­н­ня та під­трим­ка мігран­тів до, під час та після інте­гра­цій­но­го кур­су MBE адре­сує: Вивче­н­ня німе­цької мови Зара­ху­ва­н­ня на інте­гра­цій­ні кур­си або інші мов­ні кур­си Забез­пе­че­н­ня засо­бів до існу­ва­н­ня Визна­н­ня іно­зем­них чита­ти далі