Житло­ві коопе­ра­ти­ви в Карлсруе

Житло­ві коопе­ра­ти­ви в Карл­сруе Житло­ві коопе­ра­ти­ви пра­гнуть забез­пе­чи­ти сво­їх чле­нів досту­пним житлом. Чле­ни коопе­ра­ти­ву ста­ють чле­на­ми, купу­ю­чи паї в коопе­ра­ти­ві. Вирі­шаль­ним факто­ром при роз­по­ді­лі житла може бути три­ва­лість член­ства. 👉🏼 чита­ти далі

Кім­на­та в гуртожитках

Studierendenwerk Карл­сруе Studierendenwerk Karlsruhe може допо­мог­ти вам зна­йти кім­на­ту в одно­му з 20 гур­то­жи­тків у Карл­сруе та його око­ли­цях. Фла­єр для завантаження

Пошук житла у газетах

Існу­ють різно­ма­ні­тні без­ко­штов­ні газе­ти з про­по­зи­ці­я­ми житла, напр. Der Sonntag, Eukalyptus, Kurier, Wochenblatt або BNN (Badische Neueste Nachrichten) 2,20 євро або 2,40 євро за випуск

Реє­стра­ція місця про­жи­ва­н­ня в Карлсруе

Реє­стра­ція місця про­жи­ва­н­ня в Карл­сруе Кожен, хто пере­їжджає в квар­ти­ру в Карл­сруе, пови­нен заре­є­стру­ва­ти­ся. Реє­стра­ція повин­на від­бу­ти­ся про­тя­гом двох тижнів після заселе­н­ня. Виня­тки Реє­стра­ція не потрі­бна, якщо: Ви вже заре­є­стро­ва­ні в чита­ти далі

Розір­ва­н­ня дого­во­ру орен­ди та втра­та житла

Понеділок
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Вівторок
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Середа
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Четвер
08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
П'ятниця
08:00 - 12:00

Розір­ва­н­ня дого­во­ру орен­ди та втра­та житла Що роби­ти? Тут ви зна­йде­те важли­ву інфор­ма­цію на насту­пні теми: Пові­дом­ле­н­ня про розір­ва­н­ня дого­во­ру орен­ди Про­це­ду­ра висе­ле­н­ня Втра­та житла. ℹ Інфор­ма­цій­ний лист У час, коли досту­пне житло в чита­ти далі