Житло­во-буді­вель­ні кооперативи

Житло­ві коопе­ра­ти­ви пра­гнуть забез­пе­чи­ти сво­їх чле­нів досту­пним житлом. Щоб ста­ти уча­сни­ком тако­го об’єднання, необ­хі­дно купи­ти його акції. При виді­лен­ні квар­ти­ри вирі­шаль­ним може бути пита­н­ня три­ва­ло­сті вашо­го член­ства у коопе­ра­ти­ві.   чита­ти далі

Кім­на­та в гуртожитках

Studierendenwerk Карл­сруе Studierendenwerk Karlsruhe може допо­мог­ти вам зна­йти кім­на­ту в одно­му з 20 гур­то­жи­тків у Карл­сруе та його око­ли­цях. Фла­єр для завантаження

Пошук житла у газетах

Існу­ють різно­ма­ні­тні без­ко­штов­ні газе­ти з про­по­зи­ці­я­ми житла, напр. Der Sonntag, Eukalyptus, Kurier, Wochenblatt або BNN (Badische Neueste Nachrichten) 2,20 євро або 2,40 євро за випуск

Реє­стра­ція

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Реє­стра­ція при пере­їзді в Карл­сруе  Якщо ви пере­їжджа­є­те до квар­ти­ри в Карл­сруе, ви повин­ні заре­є­стру­ва­ти­ся. Реє­стра­ція має від­бу­ти­ся про­тя­гом двох тижнів після засе­ле­н­ня. Виня­тки Реє­стра­ція не потрі­бна, якщо * Ви вже чита­ти далі

Роз­рив дого­во­ру орен­ди, виселення

Що роби­ти? Тут Ви зна­йде­те важли­ву інфор­ма­цію на теми роз­ри­ву дого­во­ру, висе­ле­н­ня та втра­ти житла.