Culturel Franco-Allemand Stiftung Center

Понеділок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Вівторок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Середа
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Четвер
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
П'ятниця
9:30 - 12:30

Карл­сруе Неко­мер­цій­ний фонд CCFA Karlsruhe є дво­мов­ним куль­тур­ним та мов­ним цен­тром у цен­трі Карл­сруе. Наша про­по­зи­ція вклю­чає: *Опа­ну­ва­н­ня мови o Кур­си фран­цузь­кої мови для вивче­н­ня мови, під­го­тов­ки до іспи­тів, діло­вої фран­цузь­кої чита­ти далі

OverDrive

Середа
10:00 - 11:00

Між­на­ро­дна Інтер­нет-бібліо­те­ка OverDrive — це без­ко­штов­на послу­га, яку про­по­нує ваша міська бібліо­те­ка, яка дозво­ляє бра­ти цифро­вий вміст (напри­клад, еле­ктрон­ні кни­ги та аудіо­кни­ги) у будь-який час і в будь-яко­­му місці. Все, що чита­ти далі

queerCafé у Карлсруе

Вівторок

queerCafé у Карл­сруе QueerCafé — це від­кри­те місце зустрі­чей для між­на­ро­дних ЛГБ­ТІК-людей у Карл­сруе. Це можли­вість позна­йо­ми­ти­ся з нови­ми людьми, обмі­ня­ти­ся іде­я­ми та про­ве­сти час з інши­ми квір-людьми з усьо­го чита­ти далі

Баскет­бол до півночі

Четвер
ab 10 Uhr

Після дво­рі­чної коро­на­пе­рер­ви 15 вере­сня 2022 року зно­ву стар­тує без­ко­штов­на спор­тив­на про­по­зи­ція «Баскет­бол до пів­но­чі» в рам­ках про­гра­ми «Соці­аль­на єдність через спорт». З 22:00 до 24:00 моло­ді люди віком від 16 чита­ти далі

Буди­нок куль­ту­ри Міка­до Є.В

Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри, гро­ма­дян­ської актив­но­сті та осо­би­стої іні­ці­а­ти­ви, а також ство­ре­н­ня місця для спіл­ку­ва­н­ня Метою асо­ці­а­ції є, серед іншо­го, попу­ля­ри­за­ція мисте­цтва та куль­ту­ри. Ціля­ми асо­ці­а­ції є: Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри та пра­ці райо­ну Змі­цне­н­ня чита­ти далі

Вело­шко­ла, вело­ту­ри, кур­си та май­стер-кла­си самодопомоги

Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00

ADFC Загаль­но­ні­ме­цька окру­жна асо­ці­а­ція вело­си­пе­дних клу­бів Карл­сруе   ADFC — Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Karlsruhe — це асо­ці­а­ція, яка пред­став­ляє інте­ре­си пов­сяк­ден­них вело­си­пе­ди­стів та ама­то­рів різно­го віку. Основ­ні напрям­ки робо­ти: Пла­ну­ва­н­ня чита­ти далі

Заня­т­тя спор­том у NCO-Club

Середа
18:30
П'ятниця
18:30

NCO at Home Live Навіть у часи коро­ни та закри­то­го пар­ку­ру нам важли­во руха­ти наших дітей та молодь. Тому зараз ми про­по­ну­є­мо тре­ну­ва­н­ня в пря­мо­му ефі­рі три дні на тиждень. Щоп’ятниці чита­ти далі

Інди­ві­ду­аль­ні заня­т­тя з тера­пев­та­ми або спеціалістами-терапевтами

atman — Інсти­тут пси­хі­чно­го здо­ро­в’я та мігра­ції Інсти­тут пси­хі­чно­го здоров’я та мігра­ції Atman в пер­шу чер­гу орі­єн­то­ва­ний на біжен­ців, які стра­жда­ють від роз­ла­дів, пов’язаних із трав­мою (напри­клад, пост­трав­ма­ти­чний стре­со­вий стрес). чита­ти далі

Карл­сруе — місто спра­ве­дли­вої торгівлі

При­хиль­ність до чесної тор­гів­лі За іні­ці­а­ти­вою Fairtrade Stadt Karlsruhe сто­ять усі люди, які купу­ють това­ри за спра­ве­дли­ви­ми ціна­ми, нада­ють інфор­ма­цію про спра­ве­дли­ву тор­гів­лю, роз­по­від­а­ють про неї іншим і беруть участь чита­ти далі

Кіне­ма­тек Карлсруе

Filmkunsthaus — тепер також вір­ту­аль­ні онлайн- про­по­зи­ції Kinemathek +: ОНЛАЙН-транс­­ля­­ція філь­мів https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kinemathek — це неко­мер­цій­ний буди­нок кіно міста Карл­сруе, який від­кри­ває, збе­рі­гає та вистав­ляє філь­ми. Його про­гра­ма цикли керу­є­ться чита­ти далі

Клі­ма­ти­чний под­каст залу­чає світ

Tree Talk – клі­ма­ти­чний под­каст залу­чає світ Про що це? Про­ект орі­єн­то­ва­ний на моло­дих людей з усіх куто­чків сві­ту, які цікав­ля­ться темою под­ка­стин­гу та темою захи­сту клі­ма­ту та нав­ко­ли­шньо­го сере­до­ви­ща. У нашо­му чита­ти далі

КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСІХ — Volksbühne Karlsruhe e. V.

Понеділок
10:00 - 13:00
П'ятниця
10:00 - 13:00

КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСІХ — це озна­чає: Ми дає­мо можли­вість від­ві­ду­ва­ти театр за розум­ною ціною. Ми про­по­ну­є­мо 11 різних теа­траль­них або­не­мен­тів. Ви оби­ра­є­те, ми достав­ля­є­мо кви­тки на бажа­ну кіль­кість вистав у чита­ти далі

Кухня куль­тур

Понеділок
11:00 - 15:00
Вівторок
11:00 - 15:00
Середа
11:00 - 15:00
Четвер
11:00 - 15:00
П'ятниця
11:00 - 15:00

У Alte Seilerei: Місце для бен­ке­ту Місце для фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го Місце для незви­чай­них про­е­ктів Місце для спіл­ку­ва­н­ня Місце для всіх Місце для Вас.

Між­на­ро­дна зустріч матерів

Понеділок
11:30
Вівторок
11:30

у шко­лі Песта­лоц­ці у Дур­ла­сі Кафе-зустріч для мате­рів орі­єн­то­ва­не на всіх мам із шко­ли Песта­лоц­ці у Дур­ла­сі (догляд за дітьми про­тя­гом цьо­го часу гаран­то­ва­но). Мате­рі мають можли­вість обмі­ню­ва­ти­ся іде­я­ми з чита­ти далі

Між­на­ро­дне жіно­че кафе

Четвер
15:30 - 18:00

для жін­ки Місце зустрі­чі жінок з усіх кра­їн. Між­на­ро­дне жіно­че кафе є від­кри­тим місцем зустрі­чі жінок з усіх кра­їн. Час: четвер, 15:30–18:00 Місце: ibz, пер­ший поверх, кафе Globus Веду­ча: Срі­ма Рау

Місце­вий поря­док ден­ний 21

За ста­лий роз­ви­ток Карл­сруе Карл­сруе має вели­ку при­хиль­ність до ста­ло­го та орі­єн­то­ва­но­го на май­бу­тнє роз­ви­тку не лише у місті, але й в усьо­му сві­ті – як серед гро­ма­дян, так і чита­ти далі

Місця зустрі­чі для мам і тат

Кафе для мате­рів, кафе для батьків, вихі­дні кафе для батьків, зустрі­чі з гру­дним виго­до­ву­ва­н­ням та батьків­ські збо­ри.  Різно­ма­ні­тні батьків­ські та сімей­ні зустрі­чі про­по­ну­ють. вам можли­вість зв’язатися з інши­ми батька­ми. Листів­ки для заван­та­же­н­ня чита­ти далі

Моє зеле­не місто Карлсруе

Зро­би­мо Карл­сруе зеле­ним вла­сни­ми рука­ми Разом ми може­мо зро­би­ти Карл­сруе стій­ким до еко­ло­гі­чних загроз, роз­ви­ва­ти та вті­лю­ва­ти ідеї. Можли­во Ви хоче­те ство­ри­ти район­ний сад, сфор­му­ва­ти енер­ге­ти­чні спіль­но­ти, разом займа­ти­ся спор­том чита­ти далі

Про­стір між­куль­тур­них про­е­ктів — COLA TAXI OKAY

Вівторок
19.00

Між­куль­тур­ний прое­кт­ний про­стір COLA TAXI OKAY – це між­куль­тур­ний прое­кт­ний про­стір, який має на меті ство­ри­ти місце для зустрі­чей, обмі­ну та твор­чої робо­ти. Ми хоче­мо спри­я­ти вза­єм­ній куль­тур­ній інте­гра­ції в чита­ти далі

Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт

Від­кри­тий спорт для всіх Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт В рам­ках від­кри­тих спор­тив­них про­по­зи­цій шкіль­ний та спор­тив­ний від­діл у спів­пра­ці зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми по спів­пра­ці про­по­нує широ­кий вибір видів спор­ту для всіх бажа­ю­чих. чита­ти далі

Спіль­ні кулі­нар­ні вечори

для біжен­ців і людей вдо­ма Ми є спіль­но­тою Über den Tellerrand Karlsruhe, одним із більш ніж 30 офі­цій­них супу­тни­ків Über den Tellerrand eV. Разом ми висту­па­є­мо за кон­це­пцію інте­гра­ції, від­зна­че­ну бага­тьма чита­ти далі

Теа­траль­ний коле­ктив Cumpania

Середа
16:00 - 18:00

Театр, яко­го можна дотор­кну­ти­ся і від­чу­ти  Cumpania — теа­траль­ний клуб для моло­дих і ста­рих — люби­те­лі теа­тру від 9 до 109 років гра­ють разом між поко­лі­н­ня­ми та куль­ту­ра­ми. Каз­ка — чита­ти далі

Усе під одним дахом

Landsmannschaft нім­ців з Росії Усе під одним дахом Діти, молодь, доро­слі та люди похи­ло­го віку всіх націо­наль­но­стей Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо всіх, хто при­йде до нас. У Моло­ді­жно­му домі ми про­по­ну­є­мо змі­стов­не дозві­л­ля чита­ти далі

Фут­бол для дівчат

Вівторок
15:45 - 16:45

Фут­бол для дів­чат Депар­та­мент шкіл і спор­ту міста Карл­сруе у спів­пра­ці зі спор­тив­ним клу­бом Post Südstadt Karlsruhe про­по­нує без­ко­штов­ну фут­боль­ну про­гра­му для дів­чат як насту­пний ком­по­нент про­гра­ми «Soziales Miteinander durch чита­ти далі