AWO — Батьків­ські збори

Вівторок
8:30 - 11:30
Четвер
8:30 - 11:30

Між­на­ро­дний Ці батьків­ські збо­ри мають на меті дати вам можли­вість поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми. Наші ква­лі­фі­ко­ва­ні та ком­пе­тен­тні спе­ці­а­лі­сти з раді­стю нада­дуть Вам кон­суль­та­цію та допомогу.

COLA TAXI OKAY

Вівторок
19.00

COLA TAXI OKAY – це між­куль­тур­ний про­є­ктний про­стір, який пра­гне ство­ри­ти місце для зустрі­чей, обмі­ну та твор­чої робо­ти. Ми хоче­мо забез­пе­чи­ти вза­єм­ну куль­тур­ну інте­гра­цію в будь-якій фор­мі та для всіх чита­ти далі

Volksbühne Karlsruhe e. V.

Понеділок
10:00 - 13:00
П'ятниця
10:00 - 13:00

Теа­траль­ні про­гра­ми на ваш вибір 9 різних подій у дер­жав­но­му теа­трі, Insel-теа­­тр/сту­­дія, під­валь­не при­мі­ще­н­ня теа­тру “Die Käuze”, Баді­ше Бюн театр діа­ле­кту Карл­сруе, камер­ний театр, Сан­д­корн-Театр та «Шпі­гель­фе­хтерн». Музи­чні вау­че­ри на 24,00 чита­ти далі

Аме­ри­кан­ська бібліо­те­ка Карлсруе

Вівторок
14.00 - 18.00
Середа
10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Понеділок
14.00 - 18.00
П'ятниця
14.00 - 18.00
Субота
10:00 -14:00

Аме­ри­кан­ська бібліо­те­ка Карл­сруе Аме­ри­кан­ська бібліо­те­ка – англо­мов­на бібліо­те­ка в пів­ні­чній части­ні Карл­сруе. Вона вхо­дить до скла­ду міської бібліо­те­ки Карл­сруе, тому щоб бра­ти кни­ги, вам потрі­бна лише бібліо­те­чна кар­тка міської бібліо­те­ки. чита­ти далі

Бара­ба­ни в ibz

Понеділок

Кожної 3‑oї п’ятниці міся­ця «Зна­йди свій ритм»  Для поча­тків­ців і про­су­ну­тих При­ходь­те та нади­хай­те­ся різни­ми ритма­ми. Ви може­те взя­ти з собою вла­сний бара­бан, бон­го тощо. Ми буде­мо Вам раді! Кожної 3‑oї чита­ти далі

Батьків­ські збо­ри Bärenstark

Середа

Вста­нов­люй­те кон­та­кти з інши­ми батька­ми та їхні­ми дітьми в атмо­сфе­рі сні­дан­ку Батьки та діти віком до 4 років можуть спіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми та дітьми в атмо­сфе­рі сімей­но­го сні­дан­ку на чита­ти далі

Вело­шко­ла, вело­ту­ри, кур­си та май­стер-кла­си самодопомоги

Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00

ADFC Загаль­но­ні­ме­цька окру­жна асо­ці­а­ція вело­си­пе­дних клу­бів Карл­сруе   ADFC — Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Karlsruhe — це асо­ці­а­ція, яка пред­став­ляє інте­ре­си пов­сяк­ден­них вело­си­пе­ди­стів та ама­то­рів різно­го віку. Основ­ні напрям­ки робо­ти: Пла­ну­ва­н­ня чита­ти далі

Заня­т­тя спор­том у NCO-Club

Середа
18:30
П'ятниця
18:30

NCO at Home Live Навіть у часи коро­ни та закри­то­го пар­ку­ру нам важли­во руха­ти наших дітей та молодь. Тому зараз ми про­по­ну­є­мо тре­ну­ва­н­ня в пря­мо­му ефі­рі три дні на тиждень. Щоп’ятниці чита­ти далі

Зимо­ва ігро­ва кімната

У холо­дну пору року в дітей лиша­є­ться мен­ше можли­во­стей для ігор поза домом. Після пере­р­ви, викли­ка­ної пан­де­мі­єю, з 8­-го листо­па­да 2021 року коман­да феде­раль­ної про­гра­ми «Kita-Einstieg: Build Bridges in Early чита­ти далі

Інте­гра­ція через спорт

для кожно­го У рам­ках інте­гра­тив­них спор­тив­них про­по­зи­цій, Міське управ­лі­н­ня шкіл та спор­тив­них об’єктів у спів­пра­ці зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми про­по­ну­ють широ­кий вибір видів спор­ту для кожно­го. Метою всіх захо­дів є полег­ше­н­ня чита­ти далі

Карл­сруе — місто спра­ве­дли­вої торгівлі

При­хиль­ність до чесної тор­гів­лі За іні­ці­а­ти­вою Fairtrade Stadt Karlsruhe сто­ять усі люди, які купу­ють това­ри за спра­ве­дли­ви­ми ціна­ми, нада­ють інфор­ма­цію про спра­ве­дли­ву тор­гів­лю, роз­по­від­а­ють про неї іншим і беруть участь чита­ти далі

Кіне­ма­тек Карлсруе

Filmkunsthaus — тепер також вір­ту­аль­ні онлайн- про­по­зи­ції Kinemathek +: ОНЛАЙН-транс­­ля­­ція філь­мів https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kinemathek — це неко­мер­цій­ний буди­нок кіно міста Карл­сруе, який від­кри­ває, збе­рі­гає та вистав­ляє філь­ми. Його про­гра­ма цикли керу­є­ться чита­ти далі

Кухня куль­тур

Понеділок
11:00 - 15:00
Вівторок
11:00 - 15:00
Середа
11:00 - 15:00
Четвер
11:00 - 15:00
П'ятниця
11:00 - 15:00

У Alte Seilerei: Місце для бен­ке­ту Місце для фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го Місце для незви­чай­них про­е­ктів Місце для спіл­ку­ва­н­ня Місце для всіх Місце для Вас.

Мере­жа NUB Karlsruhe

Від­крий­те при­ро­ду та нав­ко­ли­шнє сере­до­ви­ще разом Голов­ні герої при­ро­до­охо­рон­ної та еко­ло­гі­чної осві­ти в Карл­сруе поста­ви­ли сво­їм зав­да­н­ням залу­чи­ти людей до при­ро­ди та ста­ло­го спосо­бу жит­тя, а також, за допо­мо­гою різно­ма­ні­тних про­грам, чита­ти далі

Між­на­ро­дна зустріч матерів

Понеділок
11:30
Вівторок
11:30

у шко­лі Песта­лоц­ці у Дур­ла­сі Кафе-зустріч для мате­рів орі­єн­то­ва­не на всіх мам із шко­ли Песта­лоц­ці у Дур­ла­сі (догляд за дітьми про­тя­гом цьо­го часу гаран­то­ва­но). Мате­рі мають можли­вість обмі­ню­ва­ти­ся іде­я­ми з чита­ти далі

Між­на­ро­дне жіно­че кафе

Четвер
15:30 - 18:00

для жін­ки Місце зустрі­чі жінок з усіх кра­їн. Між­на­ро­дне жіно­че кафе є від­кри­тим місцем зустрі­чі жінок з усіх кра­їн. Час: четвер, 15:30–18:00 Місце: ibz, пер­ший поверх, кафе Globus Веду­ча: Срі­ма Рау

Місце­вий поря­док ден­ний 21

За ста­лий роз­ви­ток Карл­сруе Карл­сруе має вели­ку при­хиль­ність до ста­ло­го та орі­єн­то­ва­но­го на май­бу­тнє роз­ви­тку не лише у місті, але й в усьо­му сві­ті – як серед гро­ма­дян, так і чита­ти далі

Місця зустрі­чі для мам і тат

Кафе для мате­рів, кафе для батьків, вихі­дні кафе для батьків, зустрі­чі з гру­дним виго­до­ву­ва­н­ням та батьків­ські збо­ри.  Різно­ма­ні­тні батьків­ські та сімей­ні зустрі­чі про­по­ну­ють. вам можли­вість зв’язатися з інши­ми батька­ми. Листів­ки для заван­та­же­н­ня чита­ти далі

Моє зеле­не місто Карлсруе

Зро­би­мо Карл­сруе зеле­ним вла­сни­ми рука­ми Разом ми може­мо зро­би­ти Карл­сруе стій­ким до еко­ло­гі­чних загроз, роз­ви­ва­ти та вті­лю­ва­ти ідеї. Можли­во Ви хоче­те ство­ри­ти район­ний сад, сфор­му­ва­ти енер­ге­ти­чні спіль­но­ти, разом займа­ти­ся спор­том чита­ти далі

Про­eкт хре­ще­них матерів

Четвер
15:30 - 17:30

Для мігран­ток і місце­вих жінок Про­ект хре­ще­них мате­рів під­три­мує пар­тнер­ство між іммі­гран­тка­ми та місце­ви­ми жін­ка­ми. У тан­де­мі та у гру­по­вих зустрі­чах, які про­по­ну­ю­ться регу­ляр­но, є можли­вість позна­йо­ми­ти­ся зі спосо­бом жит­тя одна одної.

Спіль­ні кулі­нар­ні вечори

для біжен­ців і людей вдо­ма Ми є спіль­но­тою Über den Tellerrand Karlsruhe, одним із більш ніж 30 офі­цій­них супу­тни­ків Über den Tellerrand eV. Разом ми висту­па­є­мо за кон­це­пцію інте­гра­ції, від­зна­че­ну бага­тьма чита­ти далі

Теа­траль­ний коле­ктив Cumpania

Середа
16:00 - 18:00

Театр, яко­го можна дотор­кну­ти­ся і від­чу­ти  Cumpania — теа­траль­ний клуб для моло­дих і ста­рих — люби­те­лі теа­тру від 9 до 109 років гра­ють разом між поко­лі­н­ня­ми та куль­ту­ра­ми. Каз­ка — чита­ти далі

Усі під одним дахом

Зем­ля­цтво нім­ців із Росії Діти, молодь, доро­слі та літні люди всіх націо­наль­но­стей. Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо всіх, хто при­йде до нас. У моло­ді­жно­му цен­трі ми про­по­ну­є­мо змі­стов­не про­ве­де­н­ня віль­но­го часу для змі­цне­н­ня чита­ти далі