COLA TAXI OKAY

Вівторок
19.00

COLA TAXI OKAY – це між­куль­тур­ний про­є­ктний про­стір, який пра­гне ство­ри­ти місце для зустрі­чей, обмі­ну та твор­чої робо­ти. Ми хоче­мо забез­пе­чи­ти вза­єм­ну куль­тур­ну інте­гра­цію в будь-якій фор­мі та для всіх чита­ти далі

Perspective Now!Plus

Середа
17:00 - 19:00

Кон­та­кти та репе­ти­тор­ство для моло­дих біжен­ців Про­ект для моло­дих іммі­гран­тів (віком 14–27 років), осо­бли­во непов­но­лі­тніх без супро­во­ду. Він про­по­нує інди­ві­ду­аль­ні репе­ти­то­ри, кон­та­кти з одно­лі­тка­ми та кар’єрну орі­єн­та­цію, а також допо­мо­гу чита­ти далі

SprechPunkt

Понеділок
18:30 - 20:00
Четвер
18:30 - 20:00

Пра­кти­куй­те німе­цьку разом Про­по­зи­ція пого­во­ри­ти німе­цькою разом у неве­ли­ких моде­ро­ва­них гру­пах. Якщо ви хоче­те вивча­ти та пра­кти­ку­ва­ти німе­цьку мову, ми ласка­во запро­шу­є­мо вас на наші дати. SprechPunkt — без­ко­штов­на про­по­зи­ція. Гру­пи чита­ти далі

Без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1

Понеділок
9:00 - 12:15
Вівторок
9:00 - 12:15
Середа
9:00 - 12:15
Четвер
9:00 - 12:15
П'ятниця
9:00 - 12:15

для біжен­ців, заці­кав­ле­них у навчан­ні з хоро­шим рів­нем B2  DHBW Karlsruhe про­по­нує без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1 для біжен­ців і шука­чів при­тул­ку, які бажа­ють навча­ти­ся, три­чі на тиждень вран­ці, почи­на­ю­чи з чита­ти далі

Вивче­н­ня німе­цької мови

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Інте­гра­цій­ні кур­си в Карл­сруе Ми допо­мо­же­мо вам із заяв­ка­ми, від­по­ві­мо на запи­та­н­ня, які вини­кнуть, і зна­йде­мо для вас від­по­від­ний курс інте­гра­ції в Карл­сруе. Зв’яжіться з нами для запи­су на при­йом чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Вівторок
10:00 - 11:15

Онлайн-курс роз­мо­ви – четвер Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Онлайн-курс роз­мо­ви – вів­то­рок Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Гово­ріть кра­ще німецькою

Середа

Покра­щуй­те свою вимо­ву та мову тіла Про­по­зи­ція «Роз­мов­ляй кра­ще німе­цькою» від­бу­ва­є­ться у сере­ду вдень у нових кім­на­тах AWO у новій публі­чній бібліо­те­ці в Карл­сруе Мюль­бург. Участь можли­ва після пер­шо­го спів­бе­сі­ди, для чита­ти далі

Дру­же­ська про­гра­ма KIT

Середа
Office hours 13:00 - 14:00

Орі­єн­та­ція на ново­му місці навча­н­ня та між­куль­тур­ний вза­є­мо­об­мін Про­гра­ма дру­зів IStO – це пла­тфор­ма для між­на­ро­дних зустрі­чей ново­при­бу­лих сту­ден­тів з усьо­го сві­ту та досвід­че­них сту­ден­тів KIT, спіль­но­ти, в якій живе чита­ти далі

Інфор­ма­ція для батьків – міжнар

Інфор­ма­ція на теми шко­ли та осві­ти Інфор­ма­цій­на сто­рін­ка міста Карл­сруе з про­по­зи­ці­я­ми різни­ми мова­ми на теми шко­ли та осві­ти. www.karlsruhe.de/eltern_international

Курс Java від EduRef на KIT

Java є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших мов про­гра­му­ва­н­ня у сві­ті. EduRef на KIT про­по­нує без­ко­штов­ний курс для поча­тків­ців із про­гра­му­ва­н­ня на Java для біжен­ців та мігран­тів! Після закін­че­н­ня кур­су ви отри­ма­є­те чита­ти далі

Курс німе­цької мови

Понеділок
8:45 - 12:30
Вівторок
8:45 - 12:30
Четвер
8:45 - 12:30

для батьків — з догля­дом за дити­ною Курс німе­цької мови для батьків з догля­дом за дітьми. Інте­гра­цій­ний офіс міста Карл­сруе про­по­нує кур­си німе­цької мови для батьків з догля­дом за дітьми, чита­ти далі

Кур­си про­гра­му­ва­н­ня на кур­сах Java та MS Office

для поча­тків­ців і про­су­ну­тих Що таке EduRef? Bildung für Flüchtlinge eV — це асо­ці­а­ція, яка має на меті нада­ти осві­ту біжен­цям та спри­я­ти між­на­ро­дно­му вза­є­мо­ро­зу­мін­ню. З сер­пня 2015 року від­був­ся чита­ти далі

ЛЕРНБОКС — КАРЛСРУЕ

Вівторок
15:00 - 17:00
П'ятниця
15:00 - 17:00

Необ­хі­дна реє­стра­ція Зно­ву почи­на­є­мо у дво­рі. НАре­шті!! ми може­мо зустрі­ти­ся з 15 черв­ня 2021 року. зустрі­ти­ся зно­ву у дво­рі Lernbox Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV — Alter Schlachthof 59 ✅. У Salon Ressource ми також чита­ти далі

Мере­жа NUB Karlsruhe

Від­крий­те при­ро­ду та нав­ко­ли­шнє сере­до­ви­ще разом Голов­ні герої при­ро­до­охо­рон­ної та еко­ло­гі­чної осві­ти в Карл­сруе поста­ви­ли сво­їм зав­да­н­ням залу­чи­ти людей до при­ро­ди та ста­ло­го спосо­бу жит­тя, а також, за допо­мо­гою різно­ма­ні­тних про­грам, чита­ти далі

Між­на­ро­дні нау­ков­ці та при­ві­таль­ний офіс

Для іно­зем­них вче­них International Scholars & Welcome Office (IScO) є цен­траль­ним кон­та­ктом для між­на­ро­дної мобіль­но­сті нау­ков­ців у KIT. IScO кон­суль­тує іно­зем­них вче­них, які при­їжджа­ють до KIT для нау­ко­вої діяль­но­сті, а також чита­ти далі

Мов­на зустріч для учнів поча­тко­вої школи

Середа
15:00 - 16:45

Мов­на зустріч для учнів поча­тко­вої шко­ли Якщо ви хоче­те зна­йти спіл­ку­ва­н­ня для сво­їх дітей у Карл­сруе, зустрі­ти нових дру­зів і потре­бу­є­те допо­мо­ги у вивчен­ні німе­цької мови, ви при­йшли за адре­сою! Практикуйте/вивчайте/читайте/розмовляйте чита­ти далі

Можли­во­сті навча­н­ня для біженців

Кон­суль­та­ція та коор­ди­на­ція у сфе­рі біжен­ців  Педа­го­гі­чний коледж Карл­сруе (Pädagogische Hochschule) бажає нада­ти біжен­цям можли­вість навча­ти­ся. Неза­ле­жно від пото­чно­го ста­ту­су, будь-які біжен­ці можуть звер­ну­ти­ся до PH Карл­сруе. PH Карл­сруе має чита­ти далі

Моло­ді кар’єри

Понеділок
11:00 - 13:00
Середа
11:00 - 13:00
Вівторок
14:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 17:00
П'ятниця
13:00 - 16:00

Під­трим­ка Ми про­по­ну­є­мо без­ко­штов­ні уро­ки німе­цької мови (за потре­би також англій­ською) для моло­ді 12–18 років у неве­ли­ких гру­пах у шко­лах та JMD-кім­на­­тах. Мета: Роз­ви­ток письмо­вої та усної мов­ної ком­пе­тен­ції як чита­ти далі

Осві­тні та кон­суль­та­цій­ні послуги

Понеділок
П'ятниця

Для нових мігран­тів: дітей, моло­ді та моло­ді. Огляд осві­тніх та кон­суль­та­цій­них послуг для ново­ім­мі­гро­ва­них дітей, під­лі­тків, моло­дих доро­слих та їх батьків. Послу­ги надає вели­ка кіль­кість різно­ма­ні­тних орга­ні­за­цій, а в деяких чита­ти далі

осві­тній регіон Карлсруе

Зна­йдіть осві­тні про­по­зи­ції в Інтер­не­ті! На онлайн-пла­­тфо­р­мі осві­тньо­го регіо­ну Карл­сруе www.bildungsregion-karlsruhe.de можна зна­йти осві­тні про­по­зи­ції для різних цільо­вих груп. Основ­ні теми: Шко­лу Про­фе­сія Мігра­ція Куль­ту­ра Спорт

Осві­тня під­трим­ка сін­ті та ромів

Під­трим­ка від­бу­ва­є­ться при­бли­зно 2 рази на тиждень у шко­лах або вдо­ма в сім’ях. Інди­ві­ду­аль­на та неве­ли­ка гру­по­ва під­трим­ка про­по­ну­є­ться з 1 по 10 кла­си з акцен­том на навча­н­ня гра­мо­ті, мов­ну чита­ти далі

Під­трим­ка з пор­тфо­ліо програм

Понеділок
14:00 - 16:30

Під­трим­ка з пор­тфо­ліо про­грам Office BeoNetzwerk (на jubez)  «Заяв­ка поне­ді­лок» Ми під­три­ма­є­мо вас у напи­сан­ні іде­аль­ної заяв­ки або пере­ві­ри­мо доку­мен­ти, які ви при­не­се­те з собою. На робо­чій стан­ції ПК ви може­те чита­ти далі

Про­eкт хре­ще­них матерів

Четвер
15:30 - 17:30

Для мігран­ток і місце­вих жінок Про­ект хре­ще­них мате­рів під­три­мує пар­тнер­ство між іммі­гран­тка­ми та місце­ви­ми жін­ка­ми. У тан­де­мі та у гру­по­вих зустрі­чах, які про­по­ну­ю­ться регу­ляр­но, є можли­вість позна­йо­ми­ти­ся зі спосо­бом жит­тя одна одної.

СНІД-Hilfe Карл­сруе

Понеділок
13.00 - 16.00
Вівторок
10.00 - 13.00
Середа
13.00 - 16.00
Четвер
15.00 - 18.00

Центр сексу­аль­но­го здоров’я «СНІД-Hilfe Karlsruhe — Zentrum für sexuelle Gesundheit eV» є неза­ле­жною неко­мер­цій­ною асо­ці­а­ці­єю, яка була засно­ва­на в 1985 році як «Іні­ці­а­ти­ва про­ти СНІ­Ду Karlsruhe eV». Ми нада­є­мо ква­лі­фі­ко­ва­ну чита­ти далі

Успі­хів у школі

Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їх батьків  Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їхніх батьків є про­е­ктом Internationaler Bund. Метою є під­ви­ще­н­ня осві­тніх можли­во­стей учнів шля­хом: — Під­трим­ка німе­цької чита­ти далі

Цифро­вий навчаль­ний семі­нар німе­цької мови як другої

Понеділок
16:30 - 18:30
Середа
16:30 - 18:30

vhs Карл­сруе Нашу «Май­стер­ню цифро­во­го навча­н­ня» можуть від­ві­да­ти усі охо­чі без­ко­штов­но та без попе­ре­дньої реє­стра­ції. Від­бу­ва­є­ться по поне­діл­ках та сере­дах з 16.20 до 18.20 в кім­на­ті 311 голов­но­го кор­пу­су VHS. Інші чита­ти далі