SprechPunkt

Понеділок
18:30 - 20:00
Четвер
18:30 - 20:00

Пра­кти­куй­те німе­цьку разом Про­по­зи­ція пого­во­ри­ти німе­цькою разом у неве­ли­ких моде­ро­ва­них гру­пах. Якщо ви хоче­те вивча­ти та пра­кти­ку­ва­ти німе­цьку мову, ми ласка­во запро­шу­є­мо вас на наші дати. SprechPunkt — без­ко­штов­на про­по­зи­ція. Гру­пи чита­ти далі

Вивче­н­ня німе­цької мови

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Інте­гра­цій­ні кур­си в Карл­сруе Ми допо­мо­же­мо вам із заяв­ка­ми, від­по­ві­мо на запи­та­н­ня, які вини­кнуть, і зна­йде­мо для вас від­по­від­ний курс інте­гра­ції в Карл­сруе. Зв’яжіться з нами для запи­су на при­йом чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Вівторок
10:00 - 11:15

Онлайн-курс роз­мо­ви – четвер Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Гово­ріть кра­ще німецькою

Середа

Покра­щуй­те свою вимо­ву та мову тіла Про­по­зи­ція «Роз­мов­ляй кра­ще німе­цькою» від­бу­ва­є­ться у сере­ду вдень у нових кім­на­тах AWO у новій публі­чній бібліо­те­ці в Карл­сруе Мюль­бург. Участь можли­ва після пер­шо­го спів­бе­сі­ди, для чита­ти далі

Кон­суль­ський від­діл для абі­ту­рі­єн­тів зі ста­ту­сом біженця/мігранта

Четвер
14:00 - 16:00

Кон­суль­ський від­діл для абі­ту­рі­єн­тів зі ста­ту­сом біженця/мігранта Ви заці­кав­ле­ні в навчан­ні в Німеч­чи­ні? У годи­ни кон­суль­та­цій ми від­по­ві­мо на ваші запи­та­н­ня. Будь ласка, пере­ко­най­те­ся, що ваші доку­мен­ти гото­ві до зустрі­чі: чита­ти далі

Курс Java від EduRef на KIT

Java є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших мов про­гра­му­ва­н­ня у сві­ті. EduRef на KIT про­по­нує без­ко­штов­ний курс для поча­тків­ців із про­гра­му­ва­н­ня на Java для біжен­ців та мігран­тів! Після закін­че­н­ня кур­су ви отри­ма­є­те чита­ти далі

Курс німе­цької мови

Понеділок
8:45 - 12:30
Вівторок
8:45 - 12:30
Четвер
8:45 - 12:30

для батьків — з догля­дом за дити­ною Курс німе­цької мови для батьків з догля­дом за дітьми. Інте­гра­цій­ний офіс міста Карл­сруе про­по­нує кур­си німе­цької мови для батьків з догля­дом за дітьми, чита­ти далі

Кур­си про­гра­му­ва­н­ня на кур­сах Java та MS Office

для поча­тків­ців і про­су­ну­тих Що таке EduRef? Bildung für Flüchtlinge eV — це асо­ці­а­ція, яка має на меті нада­ти осві­ту біжен­цям та спри­я­ти між­на­ро­дно­му вза­є­мо­ро­зу­мін­ню. З сер­пня 2015 року від­був­ся чита­ти далі

Мере­жа NUB Karlsruhe

Від­крий­те при­ро­ду та нав­ко­ли­шнє сере­до­ви­ще разом Голов­ні герої при­ро­до­охо­рон­ної та еко­ло­гі­чної осві­ти в Карл­сруе поста­ви­ли сво­їм зав­да­н­ням залу­чи­ти людей до при­ро­ди та ста­ло­го спосо­бу жит­тя, а також, за допо­мо­гою різно­ма­ні­тних про­грам, чита­ти далі

Між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків

Між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків Інфор­ма­ція на теми шко­ли та осві­ти Місто Карл­сруе під­три­мує батьків-між­­на­­ро­­дни­­ків бро­шу­ра­ми на різних мовах на тему шкіль­ної осві­ти. Крім того, батьків під­три­му­ють ква­лі­фі­ко­ва­ні батьків­ські настав­ни­ки, які чита­ти далі

Між­на­ро­дні нау­ков­ці та при­ві­таль­ний офіс

Між­на­ро­дні нау­ков­ці та при­ві­таль­ний офіс для іно­зем­них нау­ков­ців International Scholars & Welcome Office (IScO) є цен­траль­ним кон­та­ктом для між­на­ро­дної мобіль­но­сті нау­ков­ців у KIT. IScO кон­суль­тує іно­зем­них вче­них, які при­їжджа­ють до KIT для чита­ти далі

Мов­на зустріч для учнів поча­тко­вої школи

Середа
15:00 - 16:45

Мов­на зустріч для учнів поча­тко­вої шко­ли Якщо ви хоче­те зна­йти спіл­ку­ва­н­ня для сво­їх дітей у Карл­сруе, зустрі­ти нових дру­зів і потре­бу­є­те допо­мо­ги у вивчен­ні німе­цької мови, ви при­йшли за адре­сою! Практикуйте/вивчайте/читайте/розмовляйте чита­ти далі

Можли­во­сті навча­н­ня для біженців

Кон­суль­та­ція та коор­ди­на­ція у сфе­рі біжен­ців  Педа­го­гі­чний коледж Карл­сруе (Pädagogische Hochschule) бажає нада­ти біжен­цям можли­вість навча­ти­ся. Неза­ле­жно від пото­чно­го ста­ту­су, будь-які біжен­ці можуть звер­ну­ти­ся до PH Карл­сруе. PH Карл­сруе має чита­ти далі

Моло­ді кар’єри

Понеділок
11:00 - 13:00
Середа
11:00 - 13:00
Вівторок
14:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 17:00
П'ятниця
13:00 - 16:00

Під­трим­ка Ми про­по­ну­є­мо без­ко­штов­ні уро­ки німе­цької мови (за потре­би також англій­ською) для моло­ді 12–18 років у неве­ли­ких гру­пах у шко­лах та JMD-кім­на­­тах. Мета: Роз­ви­ток письмо­вої та усної мов­ної ком­пе­тен­ції як чита­ти далі

Осві­тні кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їхніх батьків

Осві­тні кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їхніх батьків Успі­хів у шко­лі Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їхніх батьків є про­е­ктом Internationaler Bund. Метою є під­ви­ще­н­ня осві­тніх можли­во­стей учнів шля­хом: Під­трим­ка чита­ти далі

Осві­тні про­по­зи­ції — Bildungsregion Karlsruhe

осві­тній регіон Карл­сруе Зна­йдіть осві­тні про­по­зи­ції в Інтер­не­ті! На онлайн-пла­­тфо­р­мі осві­тньо­го регіо­ну Карл­сруе www.bildungsregion-karlsruhe.de можна зна­йти осві­тні про­по­зи­ції для різних цільо­вих груп. Основ­ні теми: Шко­лу Про­фе­сія Мігра­ція Куль­ту­ра Спорт

Осві­тня під­трим­ка шко­ля­рів з ром­ських та сін­тій­ських сімей

Осві­тня під­трим­ка шко­ля­рів з ром­ських та сін­тій­ських сімей Під­трим­ка від­бу­ва­є­ться при­бли­зно 2 рази на тиждень у шко­лах або вдо­ма в сім’ях. Інди­ві­ду­аль­на та неве­ли­ка гру­по­ва під­трим­ка про­по­ну­є­ться з 1 по 10 чита­ти далі

Про­ект “Хре­ще­на мати” — PatinnenProjekt

Четвер
15:30 - 17:30

Про­ект “Хре­ще­на мати” — PatinnenProjekt для жінок — ibz Цей про­ект об’єднує жін­ку-інте­­лі­н­ку та жін­ку-іммі­­­гра­н­тку з метою вчи­ти­ся один у одно­го. Також про­во­дя­ться регу­ляр­ні гру­по­ві зустрі­чі, на яких дослі­джу­ю­ться інші куль­ту­ри. чита­ти далі