Офіс рів­них можливостей

Понеділок
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Вівторок
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Середа
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Четвер
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
П'ятниця
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

міста Карл­сруе Управ­лі­н­ня рів­них можли­во­стей міста Карл­сруе є кон­та­ктним пун­ктом для чоло­ві­ків і жінок з про­по­зи­ці­я­ми, запи­та­н­ня­ми та скар­га­ми щодо рів­них можли­во­стей. Зате­ле­фо­нуй­те нам, якщо ви — хочуть поскар­жи­ти­ся на дис­кри­мі­на­цію чита­ти далі

Пер­вин­на кон­суль­та­ція для мігрантів

Понеділок
Вівторок
Середа
9:00 - 12:00
Четвер
П'ятниця

для доро­слих іммі­гран­тів  Під час коро­на­кри­зи ви може­те зв’язатися з нами по теле­фо­ну та еле­ктрон­ною поштою або запи­са­ти­ся на зустріч. Наші зав­да­н­ня: — інди­ві­ду­аль­не керів­ни­цтво — Здій­сне­н­ня соці­­а­ль­но-осві­­тньо­­го супро­во­ду під чита­ти далі

Під­трим­ка з пор­тфо­ліо програм

Вівторок
14:00 - 16:30

Office BeoNetzwerk (на jubez)  «Заяв­ка поне­ді­лок» Ми під­три­ма­є­мо вас у напи­сан­ні іде­аль­ної заяв­ки або пере­ві­ри­мо доку­мен­ти, які ви при­не­се­те з собою. На робо­чій стан­ції ПК ви може­те без­по­се­ре­дньо реда­гу­ва­ти змі­ни. Про­по­зи­ція чита­ти далі

Пора­ди щодо повтор­но­го в’їзду

Четвер

Про­фе­сій­ний повтор­ний вступ Ви іно­ді зами­слю­є­тесь, чи є у вас шан­си на пото­чно­му рин­ку пра­ці? Або ви дума­є­те, чи можна було б прой­ти навча­н­ня? Може, навіть непов­ний робо­чий день? Можли­во, у про­фе­сії, яка чита­ти далі

Пошук житла у газетах

Існу­ють різно­ма­ні­тні без­ко­штов­ні газе­ти з про­по­зи­ці­я­ми житла, напр. Der Sonntag, Eukalyptus, Kurier, Wochenblatt або BNN (Badische Neueste Nachrichten) 2,20 євро або 2,40 євро за випуск

Про­eкт хре­ще­них матерів

Четвер
15:30 - 17:30

Для мігран­ток і місце­вих жінок Про­ект хре­ще­них мате­рів під­три­мує пар­тнер­ство між іммі­гран­тка­ми та місце­ви­ми жін­ка­ми. У тан­де­мі та у гру­по­вих зустрі­чах, які про­по­ну­ю­ться регу­ляр­но, є можли­вість позна­йо­ми­ти­ся зі спосо­бом жит­тя одна одної.

Про­гра­ма Rescue Vaccination

Цифро­ва під­трим­ка мов­них бар’єрів у навчан­ні щодо вакци­на­ції від коро­на­ві­ру­су. «На допо­мо­гу пра­ців­ни­кам вакци­на­цій­них цен­трів іму­ні­за­ції. Для людей, які не роз­мов­ля­ють німе­цькою мовою, або людей із вада­ми зору та глу­хих чита­ти далі

Про­гра­ма кар’єрної інте­гра­ції в EnBW Karlsruhe

Ваш новий старт з нами: почніть своє май­бу­тнє з нашої про­гра­ми інте­гра­ції для біжен­ців і мігран­тів . Насту­пна про­гра­ма стар­тує в Карл­сруе у вере­сні. Ми хоче­мо нада­ти техні­чно заці­кав­ле­ним біжен­цям чита­ти далі

Пул пере­кла­да­чів

для мігран­тів Про­ект пулу пере­кла­да­чів міста Карл­сруе роз­по­чав­ся у бере­зні 2015 року і фінан­су­є­ться Міським офі­сом з інте­гра­ції (Büro für Integration). Зав­дя­ки найму добро­віль­них пере­кла­да­чів людям з мігра­цій­ним похо­дже­н­ням про­по­ну­ють чита­ти далі

Район­на адмі­ні­стра­ція Карлсруе

Вівторок
8:00 - 12:00
Середа
8:00 - 12:00
П'ятниця
8:00 - 12:00
Вівторок
14:00 - 17:00

Мігра­цій­на та інте­гра­цій­на робо­та в райо­ні Карл­сруе Район Карл­сруе про­по­нує допо­мо­гу та під­трим­ку в таких сфе­рах: — Пере­хід зі шко­ли на робо­ту — Шко­ли, спон­со­ро­ва­ні райо­ном Карл­сруе — Шкіль­ний транс­порт чита­ти далі

Реє­стра­ція

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Реє­стра­ція при пере­їзді в Карл­сруе  Якщо ви пере­їжджа­є­те до квар­ти­ри в Карл­сруе, ви повин­ні заре­є­стру­ва­ти­ся. Реє­стра­ція має від­бу­ти­ся про­тя­гом двох тижнів після засе­ле­н­ня. Виня­тки Реє­стра­ція не потрі­бна, якщо * Ви вже чита­ти далі

РЕСУРС САЛОНУ

Вівторок
15:00 - 18:00
П'ятниця
15:00 - 18:00

Необ­хі­дна реє­стра­ція Зно­ву почи­на­є­мо у дво­рі. НАре­шті!! ми може­мо зустрі­ти­ся з 15 черв­ня 2021 року. зустрі­ти­ся зно­ву у дво­рі Lernbox der Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV — Alter Schlachthof 59 ✅. У Salon Ressource ми чита­ти далі

Роз­рив дого­во­ру орен­ди, виселення

Що роби­ти? Тут Ви зна­йде­те важли­ву інфор­ма­цію на теми роз­ри­ву дого­во­ру, висе­ле­н­ня та втра­ти житла. 

СНІД-Hilfe Карл­сруе

Понеділок
13.00 - 16.00
Вівторок
10.00 - 13.00
Середа
13.00 - 16.00
Четвер
15.00 - 18.00

Центр сексу­аль­но­го здоров’я «СНІД-Hilfe Karlsruhe — Zentrum für sexuelle Gesundheit eV» є неза­ле­жною неко­мер­цій­ною асо­ці­а­ці­єю, яка була засно­ва­на в 1985 році як «Іні­ці­а­ти­ва про­ти СНІ­Ду Karlsruhe eV». Ми нада­є­мо ква­лі­фі­ко­ва­ну чита­ти далі

Соці­аль­не та про­це­су­аль­не консультування

Понеділок
9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00
Вівторок
9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00
Четвер
9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00

на LEA Durlacher Allee 100 У Durlacher Allee 100 зно­ву про­во­ди­ться регу­ляр­на кон­суль­та­ція! Гра­фік робо­ти офі­су: ПН: 9:00 — 11:00 DI: 14:00 — 16:00 год РОБОТИ: 9:00 — 11:00

Соці­аль­ний кон­суль­та­цій­ний центр

Четвер
14.00-16.00

для іта­лій­ців Ammortizzatori sociali Pensioni Пові­дом­ле­н­ня, про­фе­сій­ні послуги

Спіль­ні кулі­нар­ні вечори

для біжен­ців і людей вдо­ма Ми є спіль­но­тою Über den Tellerrand Karlsruhe, одним із більш ніж 30 офі­цій­них супу­тни­ків Über den Tellerrand eV. Разом ми висту­па­є­мо за кон­це­пцію інте­гра­ції, від­зна­че­ну бага­тьма чита­ти далі

Теа­траль­ний коле­ктив Cumpania

Середа
16:00 - 18:00

Театр, яко­го можна дотор­кну­ти­ся і від­чу­ти  Cumpania — теа­траль­ний клуб для моло­дих і ста­рих — люби­те­лі теа­тру від 9 до 109 років гра­ють разом між поко­лі­н­ня­ми та куль­ту­ра­ми. Каз­ка — чита­ти далі

Управ­лі­н­ня інтеграціями

Ста­ла інте­гра­ція біжен­ців, які про­жи­ва­ють у Карл­сруе   Біжен­ці, які про­жи­ва­ють у Карл­сруе в подаль­шо­му житлі, отри­му­ють під­трим­ку з метою побу­до­ви само­стій­но­го жит­тя. Цьо­го можна досяг­ти лише в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, чита­ти далі

Усі під одним дахом

Зем­ля­цтво нім­ців із Росії Діти, молодь, доро­слі та літні люди всіх націо­наль­но­стей. Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо всіх, хто при­йде до нас. У моло­ді­жно­му цен­трі ми про­по­ну­є­мо змі­стов­не про­ве­де­н­ня віль­но­го часу для змі­цне­н­ня чита­ти далі

Успі­хів у школі

Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їх батьків  Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їхніх батьків є про­е­ктом Internationaler Bund. Метою є під­ви­ще­н­ня осві­тніх можли­во­стей учнів шля­хом: — Під­трим­ка німе­цької чита­ти далі

Цифро­вий навчаль­ний семі­нар німе­цької мови як другої

Понеділок
16:30 - 18:30
Середа
16:30 - 18:30

vhs Карл­сруе Нашу «Май­стер­ню цифро­во­го навча­н­ня» можуть від­ві­да­ти усі охо­чі без­ко­штов­но та без попе­ре­дньої реє­стра­ції. Від­бу­ва­є­ться по поне­діл­ках та сере­дах з 16.20 до 18.20 в кім­на­ті 311 голов­но­го кор­пу­су VHS. Інші чита­ти далі

Шукає навча­н­ня – кон­суль­та­ція щодо стажування

Вівторок
9:00 - 17:00
Середа
9:00 - 17:00
Четвер
9:00 - 17:00

ІХК Карл­сруе Подвій­не навча­н­ня – іде­аль­ний спо­сіб поча­ти успі­шну кар’єру. Коман­да IHK Karlsruhe надасть вам кон­суль­та­ції з усіх питань щодо вашо­го пошу­ку навча­н­ня. Кон­суль­тан­ти IHK зі ста­жу­ва­н­ня в Карл­сруе та чита­ти далі

Як спра­ви?! — Geht was?!

Понеділок
08:00 - 17:00
Вівторок
14:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 17:00
П'ятниця
08:00 - 17:00

Для моло­ді від 15 до 27 років Про­ект Geht був?! є дода­тко­вою та супро­во­джу­валь­ною послу­гою кон­суль­ту­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Він орі­єн­то­ва­ний на моло­дих людей у віці від 15 до 27 років із чита­ти далі