Пропозиції

Пропозиції

Заня­т­тя спор­том у NCO-Club

Середа 18:30
П'ятниця 18:30

NCO at Home Live

Навіть у часи коро­ни та закри­то­го пар­ку­ру нам важли­во руха­ти наших дітей та молодь. Тому зараз ми про­по­ну­є­мо тре­ну­ва­н­ня в пря­мо­му ефі­рі три дні на тиждень.

Щоп’ятниці о 16:30 про­хо­дить тре­ну­ва­н­ня спе­ці­аль­но для дітей (від 9 років). Його ведуть по чер­зі наші тре­не­ри з пар­ку­ру та трікінгу.

Для стар­ших – тре­ну­ва­н­ня для моло­ді (від 14 років) щосе­ре­ди о 18:30. Зазви­чай це тре­ну­ва­н­ня про­во­дить наш досвід­че­ний тре­нер з калі­сте­ні­ки Кріс.

Крім того, Каро тепер про­по­нує тре­ну­ва­н­ня мобіль­но­сті. Щоп’ятниці о 18:30 вона пока­зує нам впра­ви на осно­ві йоги, які ми може­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти, щоб покра­щи­ти нашу мобіль­ність і силу. Захід роз­ра­хо­ва­ний на дітей та молодь віком від 12 років.

Реє­стра­ція для уча­сті в усіх захо­дах не потрі­бна. Про­те реко­мен­ду­є­мо звер­та­ти­ся за адре­сою nco-club@stja.de у разі змі­ни сер­ве­ра або збо­їв, пов’язаних із каран­ти­ном. В іншо­му випад­ку ви може­те взя­ти участь, нати­снув­ши на насту­пне посилання:

https://fairmeeting.net/NCOAtHome

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
NCO-Club, Stadtjugendausschuss e.V. (stja)
NCO-Club, Stadtjugendausschuss e.V. (stja)
Delawarestraße 21, 7614 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.