Вистав­ка KITA — Шука­є­мо чудо­ві при­кла­ди для наслі­ду­ва­н­ня для малень­ких героїв

Thursday, 25 April 2024
14:00 - 17:00

Вистав­ка KITA, що шукає чудо­ві при­кла­ди для наслі­ду­ва­н­ня для малень­ких геро­їв-поча­тків­ців Хоче­те пра­цю­ва­ти з дітьми? Висо­кий попит на ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків і хоро­ші пер­спе­кти­ви на май­бу­тнє від­кри­ва­ють широ­кий спектр кар’єр­них можли­во­стей чита­ти далі

Шту­чний інте­лект — що це таке?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonntagscafé Шту­чний інте­лект — що це таке? У лекції ми спо­ча­тку здій­сни­мо коро­тку подо­рож істо­рі­єю шту­чно­го інте­ле­кту — від його вито­ків до дося­гнень сьо­го­де­н­ня — і поста­ви­мо пита­н­ня про те, що чита­ти далі