Кон­суль­ський від­діл для абі­ту­рі­єн­тів зі ста­ту­сом біженця/мігранта

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Кон­суль­ський від­діл для абі­ту­рі­єн­тів зі ста­ту­сом біженця/мігранта Ви заці­кав­ле­ні в навчан­ні в Німеч­чи­ні? У годи­ни кон­суль­та­цій ми від­по­ві­мо на ваші запи­та­н­ня. Будь ласка, пере­ко­най­те­ся, що ваші доку­мен­ти гото­ві до зустрі­чі чита­ти далі