Май­стер­ня дитя­чо­го живо­пи­су child & art

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Дитя­ча май­стер­ня живо­пи­су має на меті ство­ри­ти віль­ний про­стір для цілі­сно­го роз­ви­тку, в яко­му діти можуть роз­кри­ти свій світ кольо­ру та фор­ми. За допо­мо­гою опо­від­ної дитя­чої літе­ра­ту­ри роз­ви­ва­ю­ться як візу­аль­ні, чита­ти далі

Між­на­ро­дні тижні про­ти раси­зму Карл­сруе 2023

Monday, 20 March 2023
Sunday, 2 April 2023

Між­на­ро­дний день бороть­би про­ти раси­зму від­зна­ча­є­ться щорі­чно 21 бере­зня і був про­го­ло­ше­ний Орга­ні­за­ці­єю Об’­єд­на­них Націй у 1966 році. В остан­ні роки в Карл­сруе також про­во­дя­ться Між­на­ро­дні тижні про­ти раси­зму, при­уро­че­ні чита­ти далі