Батьків­ські збо­ри “Elterntreff Bärenstark”

Wednesday, 10 January 2024
Wednesday, 8 May 2024

Батьків­ські збо­ри “Elterntreff Bärenstark” Нала­го­джуй­те кон­та­кти з інши­ми батька­ми та інши­ми дітьми у зна­йо­мій атмо­сфе­рі Від­ві­дай­те наше батьків­ське кафе “Bärenstark”: тут ви змо­же­те поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми та дітьми, долу­чи­ти­ся чита­ти далі

Що ново­го? Кален­дар подій Карлсруе

Tuesday, 31 December 2024

Що ново­го? Кален­дар подій Карл­сруе Кален­дар подій міста Карл­сруе надає огляд — май­же — всьо­го, що від­бу­ва­є­ться в Карл­сруе. 📆 Захо­ди тут Карл­сруе entdecken.erleben.besuchen Karlsruhe Tourismus GmbH про­су­ває тури­сти­чні про­по­зи­ції чита­ти далі

Пла­ва­н­ня — соці­аль­на зустріч

Thursday, 4 April 2024
Thursday, 11 April 2024
Thursday, 18 April 2024
Thursday, 25 April 2024
Thursday, 2 May 2024

Пла­ва­н­ня — соці­аль­на зустріч  🏊🏼‍♀️ Щоче­твер­га місто Карл­сруе про­по­нує вам захід ” Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт — пла­ва­н­ня”. TIMES : Діти та під­лі­тки до 18 років з 17:00 до 18:30. чита­ти далі

MONDO 2024 — свя­то для всіх

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — свя­то для всіх MONDO озна­чає «світ». Фести­валь демон­струє куль­тур­не роз­ма­ї­т­тя мешкан­ців Карл­сруе з усьо­го сві­ту. Закор­дон­ні німе­цькі об’­єд­на­н­ня та уста­но­ви пре­зен­ту­ють себе стен­да­ми та різно­ма­ні­тною куль­тур­ною про­гра­мою. Вони нада­ють чита­ти далі

Неза­ле­жність через рух

Sunday, 12 May 2024
11:00

Sonntagscafé Неза­ле­жність через рух Яку дода­тко­ву цін­ність мають фізи­чні впра­ви та тре­ну­ва­н­ня для актив­но­го дов­го­лі­т­тя і на які ризи­ки ви нара­жа­є­тесь, якщо не руха­є­тесь? Кевін Пфеф­фер, досвід­че­ний спор­тив­ний тера­певт, пояснить важли­ві чита­ти далі