Реє­стра­ція в місті

Зобо­в’я­за­н­ня щодо реє­стра­ції: У Німеч­чи­ні закон перед­ба­чає, що Ви повин­ні заре­є­стру­ва­ти­ся або пере­ре­є­стру­ва­ти­ся за місцем про­жи­ва­н­ня. Тому важли­во не забу­ти заре­є­стру­ва­ти­ся або змі­ни­ти реє­стра­цію: якщо Ви вча­сно не заре­є­стру­є­те­ся або не змі­ни­те реє­стра­цію, Вам дове­де­ться запла­ти­ти штраф.

Що взя­ти з собою на реєстрацію?

  • закор­дон­ний паспорт або посвід­че­н­ня особи
  • еле­ктрон­ну посвід­ку на про­жи­ва­н­ня (за наявності)
  • під­твер­дже­н­ня від орен­до­дав­ця (напри­клад, дого­вір оренди)

Важли­во: під час реє­стра­ції Ви отри­ма­є­те реє­стра­цій­не сві­до­цтво. Будь ласка, збе­ре­жіть документ.

Реє­стра­ція: Кожен, хто пере­їжджає в нову квар­ти­ру або буди­нок в Німеч­чи­ні, пови­нен заре­є­стру­ва­ти­ся за місцем про­жи­ва­н­ня про­тя­гом двох тижнів. Ви може­те заре­є­стру­ва­ти­ся в най­ближ­чо­му від­ді­лі реє­стра­ції гро­ма­дян, який від­по­від­ає за район міста, в яко­му Ви пере­бу­ва­є­те. Адре­си від­ді­лів реє­стра­ції гро­ма­дян у Карл­сруе можна зна­йти за цим поси­ла­н­ням:
www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/persoenlicherservice.de.

Пере­їзд: Навіть якщо Ви пере­їжджа­є­те в межах міста, Ви також повин­ні заре­є­стру­ва­ти своє нове місце про­жи­ва­н­ня про­тя­гом двох тижнів.

Запис на при­йом: Часто кра­ще запи­са­ти­ся на при­йом до від­ді­лу реє­стра­ції гро­ма­дян. Це можна зро­би­ти за номе­ром 115 (теле­фон­ний центр міста та райо­ну Карл­сруе) або онлайн на сай­ті адре­сою https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung/ .