Батьків­ські збо­ри “Elterntreff Bärenstark”

Wednesday, 10 January 2024
Wednesday, 8 May 2024

Батьків­ські збо­ри “Elterntreff Bärenstark” Нала­го­джуй­те кон­та­кти з інши­ми батька­ми та інши­ми дітьми у зна­йо­мій атмо­сфе­рі Від­ві­дай­те наше батьків­ське кафе “Bärenstark”: тут ви змо­же­те поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми та дітьми, долу­чи­ти­ся чита­ти далі

Жіно­чий ранок до Між­на­ро­дно­го жіно­чо­го дня 2024

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Жіно­чий ранок до Між­на­ро­дно­го жіно­чо­го дня 2024 “Біль­ше, ніж сума його частин” — девіз цьо­го­рі­чно­го жіно­чо­го ран­ку. Рів­ні пра­ва закрі­пле­ні в Кон­сти­ту­ції Німеч­чи­ни вже 75 років. Жін­ки в усьо­му сві­ті та в чита­ти далі

Інфор­ма­цій­на подія Папе­ро­ва промисловість

Wednesday, 28 February 2024
14:00 - 17:00

Інфор­ма­цій­ний захід Папе­ро­ва про­ми­сло­вість Ласка­во про­си­мо до папе­ро­вої про­ми­сло­во­сті! Ви захо­плю­є­те­ся техно­ло­гі­я­ми, люби­те пра­цю­ва­ти само­стій­но і люби­те викли­ки? Ви також шука­є­те висо­ко­опла­чу­ва­ну робо­ту в пер­спе­ктив­ній та стій­кій галу­зі? Тоді при­ходь­те і чита­ти далі

Соці­аль­ні зустрі­чі через плавання

Thursday, 8 February 2024
Thursday, 15 February 2024
Thursday, 22 February 2024
Thursday, 29 February 2024
Thursday, 7 March 2024
Thursday, 14 March 2024
Thursday, 21 March 2024
Thursday, 28 March 2024

Соці­аль­ні зустрі­чі через пла­ва­н­ня Щоче­твер­га у люто­му та бере­зні місто Карл­сруе про­по­нує вам захід ” Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт — пла­ва­н­ня”. TIMES : Діти та під­лі­тки до 18 років з чита­ти далі

Фести­валь прав дити­ни 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Фести­валь прав дити­ни 2024 “Пра­во дітей бути дітьми” — девіз 17-го фести­ва­лю KinderRechteFest. З 14:00 до 18:00 ТОЛЛГАУС пере­тво­ри­ться на бар­ви­стий ярма­рок, при­свя­че­ний дітям та їхнім пра­вам. Окрім Місько­го моло­ді­жно­го комі­те­ту, чита­ти далі

Курс амі­ґу­рі­мі в ibz

Friday, 9 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 16 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 23 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 1 March 2024
16:15 - 18:15

Курс амі­ґу­рі­мі в ibz За 4 тижні ви вивчи­те най­ва­жли­ві­ші техні­ки амі­ґу­рі­мі, а потім візьме­те участь у важли­во­му соці­аль­но­му про­е­кті. Ви може­те зали­ши­ти мате­рі­ал собі, він буде вам досту­пний. Ви може­те чита­ти далі

День зна­йомств 2024 для біжен­ців, заці­кав­ле­них у про­фе­сій­но­му навчанні

Wednesday, 6 March 2024
09:00 - 12:30

Пер­спе­кти­ви навча­н­ня — про­фе­сій­на інте­гра­ція біжен­ців” День зна­йомств 2024 для біжен­ців, заці­кав­ле­них у про­фе­сій­но­му навчан­ні Ви вже добре вла­шту­ва­ли­ся в Карл­сруе і тепер шука­є­те місце для ста­жу­ва­н­ня? Ви ще не чита­ти далі