Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pita­nja. Pri­pre­mi­te doku­men­te za ter­min (jezik, ško­la i sve­uči­liš­ne vidi više

After Work Inter­na­ti­onal u Hemin­gway Loungeu

Monday, 8 May 2023
music event
Monday, 5 June 2023
music event
Monday, 3 July 2023
music event
Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 11 December 2023
music event
Monday, 22 May 2023
quiz event
Monday, 19 June 2023
quiz event
Monday, 17 July 2023
quiz event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 20 November 2023
quiz event

Seri­ja doga­đa­ja Feiera­bend Inter­na­ti­onal razvi­je­na je kako bi se olak­šao pris­tup kul­tur­nom i druš­tve­nom sudje­lo­va­nju među­na­rod­nim struč­nja­ci­ma u Kar­l­sru­heu uz nji­ho­ve pro­fe­si­onal­ne aktiv­nos­ti. Jez­gra tima je pro­fe­si­onal­no aktiv­na oko odje­la vidi više

Impro­fes­ti­val Kar­l­sru­he — među­na­rod­ne kaza­liš­ne predstave

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Impro­fes­ti­val Kar­l­sru­he — među­na­rod­ne kaza­liš­ne pred­sta­ve 29. kolo­vo­za — 3. ruj­na Ove 2023. godi­ne: ​11 čla­no­va ansam­bla (10 glu­ma­ca i glu­mi­ca i 1 glaz­be­nik) Ukup­no 13 radi­oni­ca I 15 pot­pu­no raz­li­či­tih vidi više

Karip­ska večer: ZEMLJE. NAROD. DELICIJE

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Karip­ska večer: ZEMLJE. NAROD. DELICIJE Ove veče­ri može­te uži­va­ti u karip­skoj kuhi­nji. U maloj gru­pi pod struč­nim vod­stvom pri­pre­mat ćete deli­ci­je s Kari­ba. Od 19 sati pos­lu­žit ćete svoj jelov­nik vidi više

Ljet­ni teča­je­vi nje­mač­kog za ado­les­cen­te i mla­de odras­le osobe

Monday, 17 July 2023
Friday, 25 August 2023

Ljet­ni inten­ziv­ni teča­je­vi s cer­ti­fi­ci­ra­nim zavr­š­nim ispi­ti­ma B1 ili višim Cilja­na sku­pi­na su pri­mar­no ado­les­cen­ti (od 15 godi­na) i mla­di odras­li sa zna­njem nje­mač­kog jezi­ka na razi­ni A2 ili višoj, koji vidi više

Izlož­ba KITA — U potra­zi za veli­kim uzo­ri­ma za male nado­bud­ne heroje

Thursday, 15 June 2023
13:30 - 17:00

Izlož­ba KITA, u potra­zi za veli­kim uzo­ri­ma za male nado­bud­ne hero­je Želi­te li radi­ti s dje­com? Veli­ka potraž­nja za kva­li­fi­ci­ra­nim rad­ni­ci­ma i dobri izgle­di za buduć­nost otva­ra­ju širok ras­pon moguć­nos­ti vidi više