cjd-Chancengeber

Понеділок
П'ятниця

Збли­жу­ва­ти людей і пра­цю­ва­ти разом Ми про­по­ну­є­мо: — ово­ло­ді­н­ня німе­цькою мовою — Про­фо­рі­єн­та­цій­ні про­по­зи­ції для батьків — Коу­чин­го­ві про­по­зи­ції для навча­н­ня за сумі­сни­цтвом — і для всту­пу до ква­лі­фі­ка­ції, подаль­шо­го навча­н­ня та чита­ти далі

mira-working і закон

Вівторок
16:00 - 20:00

Кон­суль­та­ції для біжен­ців та мігран­тів, які не є чле­на­ми ЄС Ви біже­нець і живе­те в Баден-Вюр­тем­бер­зі? У вас є робо­та чи зби­ра­є­те­ся поча­ти робо­ту най­ближ­чим часом? Чи є у вас пита­н­ня чи чита­ти далі

Open IT 3.0 — CyberForum

Понеділок
8:30 - 16:00
Вівторок
8:30 - 16:00
Середа
8:30 - 16:00
Четвер
8:30 - 16:00
П'ятниця
8:30 - 16:00

Ви з‑за кор­до­ну, має­те вче­ний сту­пінь або закін­чи­ли навча­н­ня в галу­зі інфор­ма­ти­ки, мате­ма­ти­ки чи техно­ло­гій і ще не зна­йшли від­по­від­но­го вхо­ду на німе­цький ринок пра­ці? CyberForum про­по­нує без­ко­штов­ні інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції та чита­ти далі

PIAzA

Четвер

Під­трим­ка іммі­гран­тів за темою навча­н­ня У цьо­му про­е­кті іммі­гран­там нада­є­ться під­трим­ка в їх пошу­ку осві­ти, напи­сан­ні доку­мен­тів та під­го­тов­ці до спів­бе­сі­ди. Під час навча­н­ня ком­па­нії та ста­же­ри можуть отри­ма­ти кон­суль­та­ції чита­ти далі

Welcome2Work

Пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців, які шука­ють робо­ту, та робо­то­дав­ців Welcome2Work – це пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців і ком­па­нії: «Ми хоче­мо спро­сти­ти пошук робо­ти біжен­цям, а також запро­по­ну­ва­ти ком­па­ні­ям чита­ти далі

Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Business Lab від SINGA – це п’ятимісячна про­гра­ма під­при­єм­ни­цтва, ство­ре­на для нова­чків і з ними. Понад 70 людей із між­на­ро­дним досві­дом уже отри­ма­ли під­трим­ку у ство­рен­ні інно­ва­цій­но­го та стій­ко­го бізне­су чита­ти далі

Визна­н­ня та кваліфікація

Понеділок
Четвер

Кон­суль­та­цій­ні послу­ги від IQ-Netzwerk (IQ-Network) на ibz та BiZ  Це про­по­зи­ція кон­суль­та­цій­них цен­трів з визна­н­ня іно­зем­них про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій у Баден-Вюр­те­м­бе­р­зі. Інфор­ма­ція для мігран­тів та уста­нов на тему «визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій». Довід­ко­ва чита­ти далі

Для між­на­ро­дних професіоналів

шукаю робо­ту в STEM секто­рі Про­ект ІНТЕРПРОФ-ТЕХ – це робо­ча про­гра­ма для між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів, які шука­ють робо­ту в секто­рі STEM: наук, техно­ло­гій, техні­ки та мате­ма­ти­ки (Маши­но­бу­ду­ва­н­ня / Меха­тро­ні­ка, Еле­ктро­те­хні­ка / Еле­ктро­ні­ка, чита­ти далі

Ква­лі­фі­ка­ція визнання

охо­ро­на здо­ро­в’я та догляд Відео terra recognition qualification for social professionals (vide terra Anerkennungsqualifizierung für soziale Berufe) про­по­нує інди­ві­ду­аль­но ско­ор­ди­но­ва­ні ква­лі­фі­ка­ції для спе­ці­а­лі­стів мед­се­стер, які здо­бу­ли про­фе­сій­ну під­го­тов­ку за кор­до­ном чита­ти далі

Кон­суль­та­тив­ний центр щодо змі­ни сму­ги руху

Понеділок
П'ятниця

Для інте­гра­ції на ринок пра­ці для людей із неза­без­пе­че­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня Ми деталь­но кон­суль­ту­є­мо вас з метою побу­до­ви уяв­ле­н­ня про пра­во на пере­бу­ва­н­ня і тим самим спри­я­ти успі­шній інте­гра­ції на чита­ти далі

Кон­суль­та­ція з розпізнавання

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Кон­суль­ту­ва­н­ня з питань визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій  У вас є про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція, ате­стат про закін­че­н­ня шко­ли чи сту­пінь навча­н­ня за кор­до­ном? Вам потрі­бне визна­н­ня? Ми пові­до­ми­мо вас про ваші можли­во­сті визна­н­ня чита­ти далі

Ласка­во про­си­мо Center TechnologieRegion Karlsruhe

Понеділок
09:00 - 17:00
Вівторок
09:00 - 17:00
Середа
09:00 - 17:00
Четвер
09:00 - 17:00
П'ятниця
09:00 - 17:00

Ми — Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe — кон­суль­ту­є­мо між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів і моло­дих спе­ці­а­лі­стів, які хочуть пра­цю­ва­ти та жити в TechnologieRegion. Чи є у вас про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція? Чи хоті­ли б ви чита­ти далі

Пора­ди щодо повтор­но­го в’їзду

Четвер

Про­фе­сій­ний повтор­ний вступ Ви іно­ді зами­слю­є­тесь, чи є у вас шан­си на пото­чно­му рин­ку пра­ці? Або ви дума­є­те, чи можна було б прой­ти навча­н­ня? Може, навіть непов­ний робо­чий день? Можли­во, у про­фе­сії, яка чита­ти далі

Про­гра­ма кар’єрної інте­гра­ції в EnBW Karlsruhe

Ваш новий старт з нами: почніть своє май­бу­тнє з нашої про­гра­ми інте­гра­ції для біжен­ців і мігран­тів . Насту­пна про­гра­ма стар­тує в Карл­сруе у вере­сні. Ми хоче­мо нада­ти техні­чно заці­кав­ле­ним біжен­цям чита­ти далі

Шукає навча­н­ня – кон­суль­та­ція щодо стажування

Вівторок
9:00 - 17:00
Середа
9:00 - 17:00
Четвер
9:00 - 17:00

ІХК Карл­сруе Подвій­не навча­н­ня – іде­аль­ний спо­сіб поча­ти успі­шну кар’єру. Коман­да IHK Karlsruhe надасть вам кон­суль­та­ції з усіх питань щодо вашо­го пошу­ку навча­н­ня. Кон­суль­тан­ти IHK зі ста­жу­ва­н­ня в Карл­сруе та чита­ти далі