Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Швид­кі зна­йом­ства для ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків з‑за кордону

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Швид­кі зна­йом­ства для ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків з‑за кордону

Зва­жа­ю­чи на дефі­цит робо­чої сили, ком­па­ні­ям стає деда­лі скла­дні­ше запов­ню­ва­ти вакан­сії. В остан­ньо­му еко­но­мі­чно­му дослі­джен­ні, про­ве­де­но­му Тор­го­во-про­ми­сло­вою пала­тою Карл­сруе, 65% опи­та­них ком­па­ній вва­жа­ють неста­чу ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків ризи­ком для еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку. Очі­ку­є­ться, що в резуль­та­ті демо­гра­фі­чних змін цей дефі­цит ста­не ще більш гострим. Напри­клад, кіль­кість людей пра­це­зда­тно­го віку зна­чно змен­ши­ться до 2035 року в резуль­та­ті демо­гра­фі­чних змін. Однак існує низ­ка під­хо­дів до ста­бі­лі­за­ції загаль­но­го обся­гу робо­ти в еко­но­мі­ці, незва­жа­ю­чи на деда­лі біль­ше ста­рі­н­ня населення.

Поту­жним важе­лем роз­ви­тку потен­ці­а­лу робо­чої сили є не лише залу­че­н­ня вну­трі­шніх кадро­вих резер­вів, а й пра­це­вла­шту­ва­н­ня ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків та ста­же­рів з мігра­цій­ним минулим.

Для того, щоб у про­стий спо­сіб нала­го­ди­ти зв’я­зок між ква­лі­фі­ко­ва­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми та тими, хто шукає робо­ту, і ком­па­ні­я­ми регіо­ну, ibz разом з Тор­го­во-про­ми­сло­вою пала­тою Карл­сруе зно­ву про­по­нує ” Швид­кі зна­йом­ства” для ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків з‑за кор­до­ну.

Кан­ди­да­тів щиро запро­шу­ють при­йти в цей день і поспіл­ку­ва­ти­ся з компаніями-учасниками.

 

 

Цільова група: (Для кваліфікованих працівників з-за кордону)
Ця подія є безкоштовною

Організатор