Пропозиції

Пропозиції

Ква­лі­фі­ка­ція визнання

охо­ро­на здо­ро­в’я та догляд

Відео terra recognition qualification for social professionals (vide terra Anerkennungsqualifizierung für soziale Berufe) про­по­нує інди­ві­ду­аль­но ско­ор­ди­но­ва­ні ква­лі­фі­ка­ції для спе­ці­а­лі­стів мед­се­стер, які здо­бу­ли про­фе­сій­ну під­го­тов­ку за кор­до­ном і не були пов­ні­стю визна­ні в Німеч­чи­ні. У спів­пра­ці з Diakonisches Werk в Баден-Вюр­тем­бер­зі в райо­нах Карлсруе/Пфорцхайм та Тюбінген/Ройтлінген про­по­ну­ю­ться ада­пта­цій­ні кур­си для охо­ро­ни здоров’я та медсестер.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Dr. Christine Böhmig
vide terra — Diakonisches Werk Baden
Vorholz Str. 3–5, 76137 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.