Пропозиції
Пропозиції

Ада­пта­цій­ні ква­лі­фі­ка­ції для про­фе­сій у сфе­рі охо­ро­ни здоров’я

Визна­н­ня озна­чає, що іно­зем­на про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція є юри­ди­чно екві­ва­лен­тною німе­цькій про­фе­сій­ній ква­лі­фі­ка­ції. Коли німе­цькі орга­ни пере­ві­ря­ють екві­ва­лен­тність вашої ква­лі­фі­ка­ції, це нази­ва­є­ться “про­це­ду­ра визна­н­ня” або “пере­вір­ка екві­ва­лен­тно­сті”.

Про­фе­сії в галу­зі охо­ро­ни здоров’я

Ада­пта­цій­ні ква­лі­фі­ка­ції для меди­чних професій

Меди­чні пра­ців­ни­ки, які отри­ма­ли осві­ту в кра­ї­нах, що не вхо­дять до ЄС, зазви­чай отри­му­ють час­тко­ве визна­н­ня і повин­ні прой­ти пос­тква­лі­фі­ка­цію, щоб мати можли­вість пра­цю­ва­ти за фахом у Німеч­чи­ні. Пос­тква­лі­фі­ка­ція може про­хо­ди­ти у фор­мі ада­пта­цій­но­го кур­су в клі­ні­ці невід­кла­дної допо­мо­ги або тесту на зна­н­ня. vide terra кон­суль­тує та під­три­мує між­на­ро­дних меди­чних пра­ців­ни­ків та клі­ні­ки в інди­ві­ду­аль­но­му поряд­ку під час пост-ква­лі­фі­ка­ції в кон­текс­ті про­це­ду­ри визнання.

На що спря­мо­ва­на наша пропозиція:

Фахів­ці в галу­зі охо­ро­ни здоров’я

  • Ви здо­бу­ли ква­лі­фі­ка­цію меди­чно­го пра­ців­ни­ка за кор­до­ном і хоті­ли б пра­цю­ва­ти в Баден-Вюр­тем­бер­зі за фахом, який ви здобули?
  • Чи має­те ви час­тко­ве визна­н­ня регіо­наль­ної ради Штутгарта?
  • Шука­є­те кур­си ада­пта­ції у Баден-Вюртемберг?

Клі­ні­ки

  • Хоче­те залу­чи­ти між­на­ро­дних фахів­ців у сфе­рі охо­ро­ни здоров’я?
  • Чи хоті­ли б ви запро­по­ну­ва­ти ада­пта­цій­ні кур­си у вашій клініці?
  • Ви шука­є­те ква­лі­фі­ка­цій­ну під­трим­ку для сво­їх між­на­ро­дних спеціалістів?

📎 Фла­єр

Вимо­ги:

  • Пов­ні­стю завер­ше­не навча­н­ня за фахом меди­чно­го пра­ців­ни­ка за кор­до­ном з дер­жав­ним визнанням
  • Пові­дом­ле­н­ня від Регіо­наль­ної ради Штут­гар­та з вимо­гою про­ве­де­н­ня пост-кваліфікації
  • Мов­ний сер­ти­фі­кат В2 або вище
Цільова група: (Міжнародні медичні працівники з частковим визнанням)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.