Як зна­йти житло?

 • регіо­наль­них газе­тах, таких як Badische Neueste Nachrichten (BNN) (вида­є­ться щосе­ре­ди та щосу­бо­ти), Der Kurier (п’я­тни­чне видання),
 • або в Інтер­не­ті (напри­клад, www.immonet.de , www.immowelt.de , https://www.wohnungsboerse.net/ , https://www.meinestadt.de , https://www.immobilo.de / , https://www.immobilienscout24.de/ інші портали).
 • Якщо Вам подо­ба­є­ться жити з інши­ми людьми, Ви також може­те зна­йти квар­ти­ру для спіль­но­го про­жи­ва­н­ня. Ви може­те зна­йти квар­ти­ри для спіль­но­го про­жи­ва­н­ня на сай­ті: https://www.wg-gesucht.de/ , www.wg-suche.de , в гру­пах у Facebook на кшталт «WG Zimmer frei in Karlsruhe».

Ви може­те зна­йти спи­сок буді­вель­них ком­па­ній та житло­вих коопе­ра­ти­вів за поси­ла­н­ням

Най­біль­шою ком­па­ні­єю з будів­ни­цтва житло­вих будин­ків у Карл­сруе є VOLKSWOHNUNG GmbH з міста Карл­сруе: https://www.volkswohnung.com/startseite

Пора­да: як і в бага­тьох вели­ких німе­цьких містах, зна­йти житло в Карл­сруе не зав­жди лег­ко. Також запи­тай­те у дру­зів, роди­чів, сусі­дів та колег про без­ко­штов­не житло!

Тут Ви зна­йде­те деякі ско­ро­че­н­ня, які часто з’являються в рекла­мі квартир:

 • AB Altbau (Ста­ра будівля)
 • B Bad (Ван­на)
 • BLK Balkon (Бал­кон)
 • HT Haustier (Дома­шня тварина)
 • KM Kaltmiete (Орен­дна пла­та без ура­ху­ва­н­ня кому­наль­них послуг)
 • Kt. Kaution (Зав­да­ток)
 • mbl. möbliert (Мебльо­ва­на)
 • mtl . monatlich (Щомі­ся­чно)
 • NB Neubau (Нова будівля)
 • NK Nebenkosten (Дода­тко­ві витрати)
 • NR Nichtraucher (Не курящі)
 • P/PP Parkplatz (Місце для паркування)
 • Whg . Wohnung (Квар­ти­ра)
 • WM Warmmiete (Орен­дна пла­та з ура­ху­ва­н­ням кому­наль­них послуг)
 • Zі. Zimmer (Кім­на­та)
 • ZKB Zimmer Küche Bad (Кім­на­та, кухня, ванна)
 • ZKD Zimmer Küche Dusche (Кім­на­та, кухня, душ)

Пора­да: що потрі­бно взя­ти з собою, коли я йду огля­ну­ти неру­хо­мість? Копія вашого 

Пора­да: що взя­ти з собою на пере­гляд квар­ти­ри? Копія посвід­че­н­ня осо­би, по можли­во­сті під­твер­дже­н­ня того, що Ви пра­цю­є­те (роз­ра­ху­нок заро­бі­тної пла­ти або копія тру­до­во­го договору).

Що таке зав­да­ток? Біль­шість орен­до­дав­ців вима­га­ють зав­да­ток перед пере­їздом в орен­до­ва­ну квар­ти­ру. Зазви­чай є дві-три орен­дні пла­ти без ура­ху­ва­н­ня кому­наль­них послуг (КМ). Ви отри­му­є­те гро­ші назад, коли виїжджа­є­те з квар­ти­ри — якщо тіль­ки не потрі­бно щось пола­го­ди­ти в квартирі.

Пора­да: під час напру­же­но­го пере­їзду не забудь­те вка­за­ти своє ім’я на пошто­вій скринь­ці та на двер­но­му дзвінку.