Заре­є­стру­ва­ти­ся на отри­ма­н­ня електроенергії

У біль­шо­сті випад­ків Вам потрі­бно лише заре­є­стру­ва­ти­ся на отри­ма­н­ня еле­ктро­енер­гії чи газу. Це можли­во з Karlsruher Stadtwerke або інши­ми поста­чаль­ни­ка­ми. Кори­сно нала­шту­ва­ти про­це­ду­ру пря­мо­го дебе­ту SEPA. Тоді витра­ти на еле­ктро­енер­гію щомі­ся­ця будуть спи­су­ва­ти­ся без­по­се­ре­дньо з Вашо­го рахунку.

Де?

Karlsruher Stadtwerke — центр клі­єн­тів
Дакслан­дер­штрас­се 72, 76185 Карл­сруе
Теле­фон: 0721 599–0
Сайт: https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/

Робо­чий час

З поне­діл­ка по четвер з 7:30 до 16:30
П’ятниця з 7:30 до 15:00

Що взя­ти?

  • Адре­са
  • Дата заїзду
  • Номер лічиль­ни­ка та пока­за­н­ня лічильника
  • Можли­во, ім’я попе­ре­дньо­го орендаря

Які мої дода­тко­ві витрати?

Орен­дна пла­та = орен­дна пла­та без ура­ху­ва­н­ня кому­наль­них послуг (КМ) + дода­тко­ві витра­ти (НК)

Орен­дну пла­ту без ура­ху­ва­н­ня кому­наль­них послуг та дода­тко­ві витра­ти разом також нази­ва­ють пла­тою з ура­ху­ва­н­ням кому­наль­них послуг (WM).

Дода­тко­ві витра­ти скла­да­ю­ться з оплати

  • води,
  • електроенергії/газу і
  • пла­та за відходи.

Дізна­йте­ся, які дода­тко­ві витра­ти вхо­дять у Вашу орен­ду. Іно­ді Ви опла­чу­є­те дода­тко­ві витра­ти без­по­се­ре­дньо орен­до­дав­цю. Однак також може ста­ти­ся так, що Вам дове­де­ться само­стій­но заре­є­стру­ва­ти­ся та опла­ти­ти електропостачання.