Номер соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня та номер пла­тни­ка податків

Кар­тка соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня: Якщо Ви хоче­те пра­цю­ва­ти в Німеч­чи­ні, Вам потрі­бна кар­тка соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня (Sozialversicherungsausweis) з номе­ром соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня (Sozialversicherungsnummer).

Меди­чні стра­хо­ві ком­па­нії, Феде­раль­не агент­ство зайня­то­сті або Ваш робо­то­да­вець реє­стру­ють Вас у фон­ді пен­сій­но­му стра­ху­ван­ні. Після цьо­го Ви отри­ма­є­те свій стра­хо­вий номер. Пові­дом­те нам, якщо у Вас уже є німе­цький стра­хо­вий номер.

Пода­тко­вий номер: Вам також потрі­бен пода­тко­вий номер. Після Вашої реє­стра­ції офіс гро­ма­дян авто­ма­ти­чно пере­дасть дані до пода­тко­вої. Після цьо­го Ви отри­ма­є­те пода­тко­вий номер з пода­тко­вої слу­жби поштою.

Загу­би­ли, втра­ти­ли або забу­ли свій іден­ти­фі­ка­цій­ний номер?

Ви може­те пода­ти заяв­ку на його отри­ма­н­ня тут

Ви отри­ма­є­те іден­ти­фі­ка­цій­ний номер поштою на вашу пото­чну адре­су реє­стра­ції. Час оброб­ки — до чоти­рьох тижнів