Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

ZKM з екс­кур­сі­єю німе­цькою мовою

Friday, 23 February 2024
16:00

В рам­ках про­е­кту “Ласка­во про­си­мо до Карлсруе”

ZKM з екс­кур­сі­єю німе­цькою мовою

Місце зустрі­чі: 15:45
📧 Реє­стра­ція за поси­ла­н­ням: willkommen@ibz-karlsruhe.de

Про­ект здій­сню­є­ться за фінан­со­вої під­трим­ки Управ­лі­н­ня з питань інте­гра­ції міста Карлсруе.

Про­ект “Welcome Café” про­по­нує поча­тко­ву інфор­ма­цію та орі­єн­та­цію для іммі­гран­тів з одно­го дже­ре­ла. Ми хоче­мо допо­мог­ти вам від­чу­ти себе бажа­ним гостем у Карл­сруе, нада­ю­чи під­трим­ку, нала­го­джу­ю­чи зв’яз­ки та поради.

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною
Nicole Blaffert
ZKM Museum Infotheke
Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe

Організатор