Події

Події

Шту­чний інте­лект — що це таке?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonntagscafé

Шту­чний інте­лект — що це таке?

У лекції ми спо­ча­тку здій­сни­мо коро­тку подо­рож істо­рі­єю шту­чно­го інте­ле­кту — від його вито­ків до дося­гнень сьо­го­де­н­ня — і поста­ви­мо пита­н­ня про те, що насправ­ді озна­чає або має озна­ча­ти для нас “шту­чний інтелект”.

Ми також обго­во­ри­мо захо­плю­ю­чі можли­во­сті, які від­кри­ва­ю­ться зав­дя­ки вико­ри­стан­ню шту­чно­го інте­ле­кту. Лекція буде зба­га­че­на ілю­стра­тив­ни­ми при­кла­да­ми з пра­кти­ки, які пока­зу­ють, як ШІ вже фор­мує наше пов­сяк­ден­не жит­тя і як ми самі може­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти “шту­чний інте­лект” у пов­сяк­ден­но­му житті.

Спі­кер: Пітер Болч — ком­п’ю­тер­ний нау­ко­вець. Він має вели­кий досвід робо­ти в ІТ, який охо­плює понад 15 років.

Вхід: 10:30 ранку

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор