Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Фільм блу­кає про­сто­ром у кінематографі

Wednesday, 12 June 2024
18:30

Іні­ці­йо­ва­но Жіно­чим будин­ком Карлсруе

“Woanders.Überall” (Скрізь)
Фільм на тему “Насиль­ство над жінками”

📽️ Вхід вільний

Кіно­про­ект “БЛУКАЧІ УСЕБІЧ” ада­птує одно­ймен­ну п’є­су і фоку­су­є­ться на дома­шньо­му насиль­стві, ген­дер­но­му зне­ці­нен­ні, секси­змі та жін­ко­не­на­ви­сни­цьких настро­ях у суспіль­стві. П’є­са була ство­ре­на у 2022/23 році актор­ка­ми Лей­лою Баран, Ган­ною Діт­тріх, Алі­сі­єю Хере­дою та Анетт Майєр, а пре­м’є­ра від­бу­ла­ся у Карл­сруе. Після пре­м’є­ри фільм буде пере­да­но Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder e.V. для їхньої про­фі­ла­кти­чної роботи.

Про зміст:
Насиль­ство над жін­ка­ми, на жаль, все ще широ­ко роз­по­всю­дже­не і має бага­то облич. “Woanders.Überall” хоче пока­за­ти це, але перед­усім заохо­ти­ти і закли­ка­ти до солідарності.
Осо­бли­ві­стю цьо­го кіно­про­е­кту є те, що жін­ки, які роз­ро­би­ли та поста­ви­ли п’є­су, також є голов­ни­ми геро­ї­ня­ми філь­му. Бага­то інших жінок з Карл­сруе також були залучені.

Оскіль­ки кіль­кість місць обме­же­на, будь ласка, забро­нюй­те місце, наді­слав­ши листа на еле­ктрон­ну адресу
info@werkraum-karlsruhe.de або за теле­фо­ном 0721–56841030

Ми вдя­чні за будь-які пожертви

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор