Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Фести­валь прав дити­ни 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Фести­валь прав дити­ни 2024

“Пра­во дітей бути дітьми” — девіз 17-го фести­ва­лю KinderRechteFest. З 14:00 до 18:00 ТОЛЛГАУС пере­тво­ри­ться на бар­ви­стий ярма­рок, при­свя­че­ний дітям та їхнім пра­вам. Окрім Місько­го моло­ді­жно­го комі­те­ту, Асо­ці­а­ції захи­сту дітей та Міської слу­жби у спра­вах дітей, числен­ні інші орга­ні­за­ції з міста та райо­ну Карл­сруе висту­па­ти­муть на захист дітей та їхніх прав і ста­ви­ти­муть їх у центр ува­ги. Буде бага­то пра­кти­чних занять та актив­но­стей нав­ко­ло Мобі­бу­са, неве­ли­ка сце­ні­чна про­гра­ма, сма­чний торт і фур­шет, а також різно­ма­ні­тні інфор­ма­цій­ні стен­ди та можли­вість пого­во­ри­ти про пра­ва дітей.

Пра­ва дітей закрі­пле­ні в Кон­вен­ції ООН про пра­ва дити­ни, яка була прийня­та Гене­раль­ною Асам­бле­єю Орга­ні­за­ції Об’­єд­на­них Націй 20 листо­па­да 1989 року і цьо­го року від­зна­чає своє 35-річчя.
Орга­ні­за­то­ри (Stadtjugendausschuss e.V., Kinderschutzbund, Stadtisches Kinderbüro та TOLLHAUS) пра­гнуть забез­пе­чи­ти реа­лі­за­цію прав дітей у пов­сяк­ден­но­му жит­ті. Тому вони запро­шу­ють вас на яскра­вий вечір, який озна­йо­мить дітей та доро­слих з пра­ва­ми дітей та моти­вує їх від­сто­ю­ва­ти ці права.

Цільова група: ,
Ця подія є безкоштовною

Організатор