Пропозиції

Пропозиції

Управ­лі­н­ня інтеграціями

Ста­ла інте­гра­ція біжен­ців, які про­жи­ва­ють у Карлсруе

 

Біжен­ці, які про­жи­ва­ють у Карл­сруе в подаль­шо­му житлі, отри­му­ють під­трим­ку з метою побу­до­ви само­стій­но­го жит­тя. Цьо­го можна досяг­ти лише в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, коли люди це зроблять

 • опа­ну­ва­ли німе­цьку мову
 • мають робо­ту, яка може утри­му­ва­ти їх та їх сім’ю
 • мати від­по­від­не житло
 • можуть вико­ну­ва­ти свої батьків­ські обо­в’яз­ки, якщо у них є діти. (Це вклю­чає, серед іншо­го, від­ві­ду­ва­н­ня дитя­чо­го сад­ка, шко­ли або отри­ма­н­ня поза­шкіль­ної освіти)
 • мати участь у гро­ма­ді через соці­аль­ну інтеграцію

 

Управ­лі­н­ня інте­гра­ці­єю надає допо­мо­гу, супро­во­джує та під­три­мує людей в успі­шній інте­гра­ції в суспіль­ство. Серед інших типо­вих зав­дань для дося­гне­н­ня цілей

 • спіль­не ство­ре­н­ня інди­ві­ду­аль­но­го пла­ну під­трим­ки з ціля­ми часу
 • направ­ле­н­ня до спе­ці­а­лі­зо­ва­них служб у разі пси­хо­со­ці­аль­них проблем
 • кон­суль­ту­ва­н­ня батьків з питань вихо­ва­н­ня та виховання
 • Посе­ре­дни­цтво про­по­зи­цій щодо набу­т­тя знань німе­цької мови
 • Посе­ре­дни­цтво щодо подаль­ших осві­тніх про­по­зи­цій щодо під­ви­ще­н­ня кваліфікації
 • Під­трим­ка людей у їхніх зуси­л­лях на рин­ку праці
 • Посе­ре­дни­цтво про­по­зи­цій дозві­л­ля (клу­би, куль­тур­ні про­по­зи­ції тощо)
 • Кон­суль­та­ції щодо зако­но­дав­ства про нада­н­ня при­тул­ку та про­жи­ва­н­ня, а також з питань воз­з’­єд­на­н­ня сімей
 • Роз­ши­ре­н­ня між­куль­тур­но­го спіл­ку­ва­н­ня та місць зустрічей

 

Гра­фік робо­ти: при­йом за телефоном

Годи­ни роботи:

Поне­ді­лок – п’ятниця: з 9:00 до 12:00

Поне­ді­лок-четвер: 14–16 год

 

Досту­пність за телефоном:

Поне­ді­лок – п’ятниця: з 8:30 до 12:30

Поне­ді­лок – четвер: з 13:30 до 16 год

Запи­си за теле­фон­ною домовленістю

 

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

 

Під­трим­ка за

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною для будь-якої статі та будь-якого віку
Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.